Szczególne uprawnienia

Od 30 października 2018 r. prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 • pacjenci posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
 • pacjenci posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • kobiety w ciąży,
 • działacze opozycji antykomunistycznej, oraz osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • żołnierze i pracownicy wojska,  którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami państwa,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
 • osoby deportowane do pracy przymusowej  oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę   i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności - szczegóły można znaleźć pobierając plik obok - "Obsługa pacjentów niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami"

 

Świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej (AOS) dla osób uprawnionych są udzielane niezwłocznie jednak  nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (na podstawie stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r., poz. 1860)
 • Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017r., poz. 1386)  Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania mają:

  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • osoby represjonowane oraz kombatanci,
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
  • uprawniony żołnierz lub pracownik, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

  Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz bez skierowania – ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający te uprawnienia.