Kariera

Komunikat dotyczący postępowania 118/2019 z konkursu dla pielęgniarek i lekarzy oraz  techników i fizjoterapeutów wykonujących działalność leczniczą

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla postępowania nr 118/2019 nastąpi do dnia 23.10.2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 203. Rozstrzygnięcie konkursu zamieszcza się na tablicy informacyjnej UCK przy ul. Dębinki 7 (budynek nr 9, piętro II).

Komunikat dotyczący postępowania 118/2019  z konkursu dla pielęgniarek i lekarzy oraz techników i fizjoterapeutów wykonujących działalność leczniczą

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniu o konkursie dla pielęgniarek i lekarzy oraz techników i  fizjoterapeutów wykonujących działalność leczniczą, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7, informuje o przedłużeniu terminu składania ofert dla postępowania nr 118/2019  do dnia 16.10.2019 roku do godz. 14.30.

Otwarcie ofert dla ww. postępowania odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Analiz i  Rozliczeń Umów Kontraktowych w pokoju nr 203 w dniu 17.10.2019 roku o godzinie 10:00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla postępowania 118/2019 nastąpi do dnia 21.10.2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 203. Rozstrzygnięcie konkursu zamieszcza się na tablicy informacyjnej UCK przy ul. Dębinki 7 (budynek nr 9, piętro II).

Konkurs dla lekarzy, pielęgniarki i psychologa w ramach Projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Miejsce pracy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Termin zgłoszenia do: 25.10.2019

Forma zgłoszenia: pocztą lub osobiście


Konkurs  dla lekarzy, pielęgniarki i psychologa w ramach projektu „Centrum Geriatrii w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wymagania oraz zadania dotyczące poszczególnych stanowisk:

I Lekarz POZ
Poszukujemy osób które spełniają poniższe wymagania:
1. Co najmniej kilkuletnie doświadczenie pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.
2. Specjalizacja z chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej.
3. Umiejętność pracy w zespole i współpracy z innymi profesjonalistami z zakresu medycyny i opieki.
Zadania:
1. Wstępna kwalifikacja pacjentów do projektu "Centrum Geriatrii".
2. Opieka nad pacjentami zakwalifikowanymi do projektu "Centrum Geriatrii" w ramach ścieżki geriatrycznej.
3. Uczestnictwo w spotkaniach okresowych interdyscyplinarnego zespołu opieki zintegrowanej w ścieżce geriatrycznej.
4. Uczestnictwo w tworzeniu raportu i rekomendacji z przeprowadzonego pilotażu w ramach projektu "Centrum Geriatrii".
5. Prowadzenie dokumentacji medycznej w dedykowanym do tego celu systemie elektronicznym oraz w formie papierowej w zależności od potrzeb.
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna


II Pielęgniarka
Wymagane kwalifikacje

1. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami w wieku podeszłym.
2. Umiejętność pracy w zespole i współpracy z innymi profesjonalistami z zakresu medycyny i opieki.

Zadania:

1. Udział w procesie kwalifikacji pacjentów do pilotażu (ocena zespołu słabości).
2. Badanie pacjentów uczestniczących w pilotażu w ramach Kompleksowej Oceny Geriatrycznej ze szczególnych uwzględnieniem oceny stanu funkcjonalnego, stanu odżywienia, zespołu słabości oraz hipotonii ostrostatycznej.
3. Uczestnictwo w spotkaniach interdyscyplinarnego zespołu opieki zintegrowanej – wyciąganie wniosków, ustalanie planu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
4. Uczestnictwo w tworzeniu raportu i rekomendacji z przeprowadzonego pilotażu w ramach projektu „Centrum Geriatrii”.
5. Prowadzenie dokumentacji medycznej w dedykowanym do tego celu systemie elektronicznym oraz w formie papierowej w zależności od potrzeby.

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna

III Psycholog
Wymagane kwalifikacje

1. Przynajmniej 10 letnie doświadczenie w pracy z pacjentem przewlekle chorym, pacjentem geriatrycznym.
2. Wymagana specjalizacja z psychologii klinicznej.
3. Ukończone studia magisterskie z psychologii.
4. Biegła znajomość systemu CliniNet.
5. Umiejętność pracy w zespole i współpracy z innymi profesjonalistami z zakresu medycyny i opieki.

Zadania:

1. Badanie pacjentów uczestniczących w pilotażu w ramach Kompleksowej Oceny Geriatrycznej ze szczególnych uwzględnieniem oceny funkcji poznawczych i zaburzeń nastroju.
2. Uczestnictwo w spotkaniach interdyscyplinarnego zespołu opieki zintegrowanej – wyciąganie wniosków, ustalanie planu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
3. Konsultacje psychologiczne dla  pacjenta lub osoby pracującej w projekcie "Centrum Geriatrii".
4. Prowadzenie okresowego spotkania szkoleniowego dla grupy złożonej z co najmniej 2 osób spośród osób pracujących w projekcie "Centrum Geriatrii".
5. Uczestnictwo w tworzeniu raportu i rekomendacji z przeprowadzonego pilotażu w ramach projektu „Centrum Geriatrii”.
6. Prowadzenie dokumentacji medycznej w dedykowanym do tego celu systemie elektronicznym oraz w formie papierowej w zależności od potrzeby.

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie lub osobiste składanie aplikacji (CV potwierdzające posiadane uprawnienia zawodowe i spełnienie wymagań) do dnia 25 października 2019 r, godz. 15;00. na adres: 80-952 Gdańsk, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Budynek nr 7, I piętro, Centrum Geriatrii - pokój koordynatora.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”

Konkurs dla ratowników medycznych wykonujących działalność leczniczą

Miejsce pracy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Termin zgłoszenia do: 23.10.2019

Forma zgłoszenia: pocztą lub osobiście

Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z  siedzibą w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7

na podstawie ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2018 poz. 2190)

ogłasza konkurs dla ratowników medycznych wykonujących działalność leczniczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 1a i pkt. 2a ww. ustawy  na:

 

1.     Postępowanie nr 121/2019. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych na rzecz pacjentów Klinicznego Oddziału Ratunkowego.

 

Zaprasza się do składania ofert na obowiązującym formularzu, który znajduje się w Dziale Analiz i Rozliczeń Umów Kontraktowych w pokoju 301. Umowy zostaną zawarte od listopada 2019 roku na co najmniej 3 miesiące.

Oferenci składający oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych winni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Każdy oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z  załącznikami oraz z obowiązującym wzorem umowy. Z ww. dokumentami można zapoznać się w Dziale Analiz i Rozliczeń Umów Kontraktowych przy ul. Dębinki 7 (bud. 9) w Gdańsku, pokój nr 301, telefon 58 349 29 69 w godzinach 7.00–14.30 od dnia ogłoszenia konkursu.

Oferty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Udzielającego Zamówienia w  pokoju 100 do dnia 23.10.2019 roku do godz. 14:30 w  zamkniętej opisanej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem i  telefonem wraz z oznaczeniem „Konkurs………………………………………………”.

Oferty przesłane do Udzielającego Zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego Zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Analiz i  Rozliczeń Umów Kontraktowych w pokoju nr 203 w dniu 24.10.2019 roku o godzinie 11:00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 28.10.2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 203. Rozstrzygnięcie konkursu zamieszcza się na tablicy informacyjnej UCK przy ul. Dębinki 7 (budynek nr 9, piętro II).

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo (bez podania przyczyny) do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Dodano: 16.10.2019 r.

 

Obowiązek informacyjny Administratora Danych

 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych wynikający z Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnego rozporządzeniaochronie danych osobowych, w skrócie RODO), uprzejmie informujemy, iż:

 

1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany
w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 (również jako UCK).

2.     Uniwersyteckie Centrum Kliniczne powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uck.gda.pl.

3.     Twoje dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez UCK wyłącznie w celu:

a)         przeprowadzenia postępowania ofertowego – oraz w razie wyboru Twojej oferty – zawarcia i realizacji umowy na udzielenie zamówienia na  świadczenie usług zdrowotnych,

b)         dochodzenia ewentualnych roszczeń,

c)         realizacji celów rachunkowych,

d)         realizacji celów podatkowych.

4.     Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania Twoich danych przez UCK jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest możliwe jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi przeprowadzenie postępowania ofertowego z Twoim udziałem, podpisanie z Tobą umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie usług zdrowotnych oraz jej realizację.

5.     Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a)         podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

b)         podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne,
a zwłaszcza dostawcom usług:

  •  teleinformatycznych,
  • księgowych,
  • prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń,w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  • kurierskich i pocztowych,
  • archiwizacyjnych,
  • związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,

c)         osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, w tym zwłaszcza pracownikom komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu ofert oraz kadrze kierowniczej UCK),

d)         osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,

e)         organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad UCK.

6.     Twoje dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, odnośnie dokumentacji ofertowej – przez okres niezbędny dla realizacji postępowania konkursowego, odnośnie dokumentacji związanej z zawartą umową: przez okres wymagany przepisami prawa. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w  którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

7.     Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8.     Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z  uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

9.     Przysługuje Ci prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego (do 25 maja 2018 r. GIODO, od 25 maja 2018 r. PUODO), gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenieochronie danych osobowych, w skrócie RODO).

10.  Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.