Obsługa pacjentów ze szczególnymi potrzebami

OBSŁUGA PACJENTÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI


1.    Zasady udzielania świadczeń i komunikacji

W przypadku wystąpienia bariery komunikacyjnej w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami przez personel komórek organizacyjnych i punkty przyjęć pacjenta należy zgłosić taką potrzebę do Zespołu ds. Organizacji Pomocy Pacjentom pod nr tel. 695 802 329. Ponadto, możesz otrzymać informację o udzielaniu świadczeń zdrowotnych i udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Informacje można uzyskać również pod bezpłatnym numerem telefonu 800 190 590 czynnym w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00  

Więcej informacji znajdziesz na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - https://niepelnosprawni.gov.pl

Siedziba Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon: (22) 461 60 00, 538-117-590

Adres korespondencyjny Biura:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl

2. Deklaracja dostępności

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami prawa. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.uck.pl strony internetowej UCK.

Cały dokument dostępny jest pod linkiem: https://uck.pl/content/download/Deklaracja-dostepnosci-skan.pdf

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Mierzewska, adres poczty elektronicznej promocja@uck.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 584 48 68. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania  zapewnienia dostępności można składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Smoluchowskiego 17, 80-314 Gdańsk osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy info@uck.gda.pl.

3.    Informacje o świadczeniach dla osób głuchoniemych

Na podstawie  przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696) i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku informuje osoby uprawnione o dostępnych środkach komunikacji:

  • skorzystanie z usług tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego [PJM], systemu językowo-migowego [SJM], komunikowania się osób głuchoniewidomych [SKOGN]
  • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: rejestracja@uck.gda.pl
  • skrzynka podawcza na elektronicznej platformie e-PUAP: /UCK_GDA/SkrytkaESP
  • przesyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem poczty na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
  • skorzystanie z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze Szpitalem


Osoba przybrana to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzieleniu jej pomocy w załatwieniu sprawy. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Osoba realizująca usługę tłumacza języka migowego lub przybrana jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną.

4.    Zasady korzystania z usług tłumacza języka migowego:

Osoba  doświadczająca trudności w porozumiewaniu się  ma prawo skorzystać z bezpłatnej pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy związane z udzielaniem świadczenia zdrowotnego jak i administracyjne.

Zgodnie z art. 12 ust 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona (lub jej przedstawiciel ustawowy) lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, dokonuje zgłoszenia zamiaru skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Szpital oraz z pomocy tłumacza języka migowego, co najmniej 3 dni robocze przed terminem wizyty. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu.

Chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić na adres e-mail: rejestracja@uck.gda.pl minimum na 3 dni przed planowaną wizytą. Z dopiskiem „ pacjent głuchy / niedosłyszący „

Po przyjęciu zgłoszenia, Szpital zapewnia osobie uprawnionej usługę tłumacza w terminie przez nią wskazanym lub informuje, o konieczności zmiany terminu świadczenia aby zapewnić pomoc tłumacza. Jednocześnie wyznacza nowy termin udzielenia świadczenia.

Sekretariat Dyrektora Szpitala kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, potwierdzając możliwość realizacji usługi oraz termin i ustala sposób jej realizacji. Ponadto o ustaleniu realizacji usługi w danym  terminie (dzień, godzina), informuje właściwych ze względu na miejsce realizacji  usługi pracowników  Szpitala (kliniczny oddział ratunkowy, oddziału, rejestracji dla poradni itp.) zgodnie z procedurą PS-02 „Świadczenie usług klientowi – pacjentowi”

Osoba korzystająca z pomocy tłumacza jest przyjmowana wraz z tłumaczem w ustalonym terminie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w ustalonym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając inny możliwy termin realizacji usługi.


5.    Poniżej dostępne są również nagrania dokumentów w języku migowym:

•    KARTA ZGÓD I OŚWIADCZEŃ – OPIEKUN (F/IO-LiH-01/Z10A/E004)

•    KARTA ZGÓD I OŚWIADCZEŃ – PEŁNOLETNI (F/IO-LiH-01/Z10B/E004)

•    ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Z PODANIEM KONTRASTU – (F/PZ-ZR-01/Z20/E002)

•    ANKIETA DO BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO – (F/PZ-ZR-01/Z21/E001)

•    ANKIETA DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ – ( F/PZ-ZR-01/Z22/E001)

•    ZGODA NA PROCEDURĘ OPERACYJNĄ /ZABIEGOWĄ – (F/10-LiH-01/Z12/E001)

•    ZGODA PACJENTA NA PROCEDURĘ MEDYCZNĄ – (F/10-LiH-01/Z13/E001)


Prawa pacjenta - filmy dla niesłyszących i niedosłyszących

Prawa pacjenta - filmy dla niesłyszących i niedosłyszących


Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Prawo do informacji

Prawo do tajemnicy informacji

Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do poszanowania intymności i godności

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Prawo do opieki duszpasterskiej

Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Język migowy - karty zgód, oświadczeń i ankiety

Język migowy - karty zgód, oświadczeń i ankiety

Karta zgód i oświadczeń - opiekun

Karta zgód i oświadczeń - zgoda na podanie kontrastu

Karta zgód i oświadczeń - ankieta do badania rezonansu magnetycznego

Karta zgód i oświadczeń - ankieta do badania tomografii komputerowej

Karta zgód i oświadczeń - zgoda na procedurę operacyjną

Karta zgód i oświadczeń - zgoda na procedurę medyczną

Karta zgód i oświadczeń - pełnoletni