Skargi i wnioski

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia skargi i/lub wniosku dotyczącego funkcjonowania naszej placówki. 

Skargi i wnioski  przyjmuje:

 1.    UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

 • pisemnie na adres: Uniwersytecie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
 • pismem złożonym osobiście w Kancelarii UCK: budynek CMN, 5. piętro
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@uck.gda.pl
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: 58 346 11 78
 • osobiście: 
 • SEKRETARIATY KLINIK/ZAKŁADÓW UCK

                - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 • BIURO DYREKTORA NACZELNEGO 
  - od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.00 do 15.00,  budynek CMN, (5. piętro) sekretariat dyrekcji;
 • DYREKTOR NACZELNY UCK - po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel.  58 584 40 00, 58 584 40 01)
  - w każdy wtorek w godzinach 13.00 - 15.00 w budynku CMN, (5. piętro) sekretariat dyrekcji
 • ZESPÓŁ DS. ETYKI 

              - mailowo: etyka@uck.gda.pl
              - pisemnie na adres: Zespół ds. Etyki UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
              Więcej informacji: Zespół ds. Etyki

2.     PROREKTORA DS. KLINICZNYCH GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

 • pisemnie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: prorektor.klinika@gumed.edu.pl
 • telefonicznie pod numerem: 58 349 10 03

3.    RZECZNIKA PRAW PACJENTA 

 • pisemnie na adres:  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
 • poprzez platformę ePUAP (adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: 22 506 50 64
 • osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta
  - w poniedziałki w godz. 9.00-18.00,
  - od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00
  - więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rpp/wizyta-osobista-w-biurze-rzecznika-praw-pacjenta
 •  Telefoniczna Informacja Pacjenta - tel. 800 190 590, czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00, połączenie bezpłatne również z telefonów stacjonarnych

4.    BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 • pisemnie na adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: rpd@brpd.gov.pl
 • telefonicznie pod numerem: 22 583 66 00
 • za pośrednictwem faksu pod numerem:  22 583 66 96
 • osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka
  -  od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.15 do 16.15
 • DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 800 12 12 12 (połączenie bezpłatne również z telefonów stacjonarnych)
  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 - 16.15

5.   RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

 • pisemnie na adres: ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk
 • telefonicznie pod numerem: 58 524 32 00

6.   RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 • pisemnie na adres: ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk
 • telefonicznie pod numerem: 58 320 06 85

7.   POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA (POW NFZ)    

Wydział Obsługi Klientów i Profilaktyki - Sekcja Skarg Wniosków i Informacji

  • osobiście Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69, godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 8:00 - 18:00; wtorek-piątek 8:00 - 16:00
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@nfz-gdansk.pl
  • za pośrednictwem ePUAP, adres skrzynki: /im2816rkl4/SkrytkaESP
  • korespondencyjnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

  Pismo w sprawie Skargi lub Wniosku powinno zawierać następujące informacje:

  • dane Zgłaszającego (imię, nazwisko, adres),

  • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy (w przypadku zgłoszenia skargi do instytucji innej niż UCK),

  • precyzyjny opis zdarzenia,

  • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dokładne podanie jej danych osobowych (nazwisko, imię i nr pesel)

  Skarga może dotyczyć w szczególności naruszenia praw pacjenta w zakresie:

  • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez UCK,

  • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez UCK,

  • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników UCK,

  • innych mających wpływ na realizowane zadania przez UCK

  Wniosek może dotyczyć m.in.:

  • spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania UCK,

  • wzmocnienia praworządności,

  • zapobiegania nadużyciom,

  • lepszego zaspakajana potrzeb oraz efektywniejszego wykonywania zadań przez UCK.

  Zaleca się, aby zastrzeżenia dotyczące sposobu leczenia kierować w pierwszej kolejności do:

  • ordynatora kierującego kliniką,

  a następnie kolejno do:

  • Dyrektora ds. Lecznictwa - Lekarza Naczelnego UCK,

  • Dyrektora Naczelnego UCK,

  • Prorektora ds. Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

  • Pozostałych uprawnionych instytucji.

  Należy pamiętać, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.

  Skargi i Wnioski anonimowe, czyli niezawierające danych osobowych (tj. imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych) Zgłaszającego, co do zasady nie są rozpatrywane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

  Skargi i Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a odpowiedź udzielana nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu do UCK, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy.

  Administratorem danych osobowych przekazanych w związku ze złożeniem skargi, wniosku jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk.