Informacja o jednostce

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH - APARATY DO ZABIEGU FAKOEMULSYFIKACJI

Ogłoszenie dotyczy możliwości i warunków przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. dzierżawy dwóch aparatów do zabiegów fakoemulsyfikacji wraz z sukcesywną dostawą zestawów do wykonywania tej procedury .

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania określone przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się w Zgłoszeniu do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Miejsce, termin i forma składania wniosków o dopuszczenie do konsultacji rynkowych
1. Wnioski o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych należy składać elektronicznie za pośrednictwem adresu mailowego: ntusk@uck.gda.pl
2. Termin składania wniosków: do dnia 07 grudnia 2023 r. do godz. 11:00.
3. Wzór Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
4. Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesłać za pomocą maila w terminie wskazanym w pkt. 2.
5.
Zamawiający zamierza przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe w dniu 13.12.2023r. o godz. 11:30, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania po prawej stronie.

Dodano: 30.11.2023 r.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH - ROBOT APTECZNY

Ogłoszenie dotyczy możliwości i warunków przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu w pełni zautomatyzowanego systemu przyjmowania, magazynowania i wydawania leków (robot apteczny).

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania określone przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się w Zgłoszeniu do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Miejsce, termin i forma składania wniosków o dopuszczenie do konsultacji rynkowych
1. Wnioski o dopuszczenie do wstępnych konsultacji rynkowych należy składać elektronicznie za pośrednictwem adresu mailowego:
mjurczak@uck.gda.pl
2.
Termin składania wniosków: do dnia 07 grudnia 2023 r. do godz. 11:00.
3. Wzór Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

4. Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesłać za pomocą maila w terminie wskazanym w pkt. 2.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania po prawej stronie.

Dodano: 30.11.2023 r.


KONKURS NA NAJEM POMIESZCZENIA W CMI Z PRZEZNACZENIEM NA SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY - WYNIKI KONKURSUKONKURS NA NAJEM POMIESZCZENIA W CMI Z PRZEZNACZENIEM NA SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY 

Przedmiotem Konkursu ofert jest najem części nieruchomości, której właścicielem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, stanowiącej zabudowane działki nr 5/1, 5/2, 1/23 z obrębu nr 66, wpisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ III Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, o numerze elektronicznym GD1G/00083305/6, położone w Gdańsku przy ul. Mariana Smoluchowskiego 17.

Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80- 952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, w terminie do dnia 19.07.2023r., do godz. 11.00., w budynku CMN, V p.- Dział Administracyjno- Gospodarczy.

1.1 Pomieszczenie nr 1/A/28.1 – o powierzchni 20,94 m2, zlokalizowane jest na poziomie +1, w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej, z przeznaczeniem na salon fryzjersko-kosmetyczny.

1.2. Przedmiotowe pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, klimatyzację oraz instalację internetową. Możliwość korzystania z WC ogólnodostępnego.

1.3. Cena wywoławcza najmu powierzchni wynosi : 90 zł netto za 1 m2 (w stawce tej zawarta jest opłata za najem, podatek od nieruchomości i wywóz odpadów komunalnych) + należny podatek VAT.

1.4. W ofercie należy podać proponowaną miesięczną stawkę netto za dzierżawę 1 m2 powierzchni pomieszczenia usługowego i łączną kwotę za najem netto. Stawka nie może być niższa od wywoławczej.

1.5 Okres najmu: 5 lat. W przypadku złożenia oferty przez dotychczasowego najemcę i jej wybrania przez Wynajmującego, umowa najmu zawarta będzie od dnia 01.08.2023r., w innym przypadku umowa może zostać zawarta od dnia 15.08.2023r.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania po prawej stronie - oznaczonych hasłem SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

Uwaga. Zmiana w Rozdziale: III WARUNKI STAWIANE OFERENTOM (pkt.4) 5% wywoławczego czynszu rocznego brutto: 1 390,83 zł

KONKURS NA NAJEM POMIESZCZENIA W CMI Z PRZEZNACZENIEM NA SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY - UNIEWAŻNIENIE POPRZEDNIEGO KONKURSUKONKURS NA NAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU CMN

Przedmiotem konkursu ofert jest najem części nieruchomości, której właścicielem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, stanowiącej zabudowane działki nr 5/1, 5/2, 1/23 z obrębu nr 66, wpisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ III Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, o numerze elektronicznym GD1G/00083305/6, położone  w Gdańsku przy ul. Mariana Smoluchowskiego 17.

Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80- 952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, w terminie do dnia 12.07.2023r., do godz. 11.00., w budynku CMN, V p.- Dział Administracyjno- Gospodarczy.

1.1 Pomieszczenie nr 0/PU/01.6.2 – o powierzchni 14,46 m2, zlokalizowane jest na poziomie 0, w budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, z przeznaczeniem na małą gastronomię.

1.2. Przedmiotowe pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, klimatyzację oraz instalację internetową. Możliwość korzystania z WC ogólnodostępnego.

1.3. Cena wywoławcza najmu powierzchni wynosi : 160 zł netto za 1 m2  (w stawce tej zawarta jest opłata za najem, podatek od nieruchomości i wywóz odpadów komunalnych) + należny podatek VAT.

1.4. W ofercie należy podać proponowaną miesięczną stawkę netto za dzierżawę 1 m2 powierzchni pomieszczenia usługowego i łączną kwotę za najem netto. Stawka nie może być niższa od wywoławczej.

1.5 Okres najmu: 5 lat. W przypadku złożenia oferty przez dotychczasowego najemcę i jej wybrania przez Wynajmującego, umowa najmu zawarta będzie od dnia 01.08.2023r., w innym przypadku umowa może zostać zawarta od dnia 15.08.2023r.

1.6 Przez okres obowiązywania umowy czynsz obniżony będzie o 25% od kwoty netto w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania po prawej stronie - oznaczonych hasłem NAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU CMN

Uwaga: VII KRYTERIA OCENY OFERTY (pkt.3) 30% historia należności przeterminowanych z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w okresie 01.01.2020r. do 30.04.2023r.: wykreśla się podpunkt -rozliczenie należności przeterminowanych (do 40 dni)- 10 pkt


Dodano 28.06.2023 r./edycja 30.06.2023

KONKURS NA NAJEM POMIESZCZENIA W CMI Z PRZEZNACZENIEM NA SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY 

Przedmiotem Konkursu ofert jest najem części nieruchomości, której właścicielem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, stanowiącej zabudowane działki nr 5/1, 5/2, 1/23 z obrębu nr 66, wpisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ III Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, o numerze elektronicznym GD1G/00083305/6, położone w Gdańsku przy ul. Mariana Smoluchowskiego 17.

Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80- 952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, w terminie do dnia 13.07.2023r., do godz. 11.00., w budynku CMN, V p.- Dział Administracyjno- Gospodarczy.

1.1 Pomieszczenie nr 1/A/28.1 – o powierzchni 20,94 m2, zlokalizowane jest na poziomie +1, w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej, z przeznaczeniem na salon fryzjersko-kosmetyczny.

1.2. Przedmiotowe pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, klimatyzację oraz instalację internetową. Możliwość korzystania z WC ogólnodostępnego.

1.3. Cena wywoławcza najmu powierzchni wynosi : 160 zł netto za 1 m2 (w stawce tej zawarta jest opłata za najem, podatek od nieruchomości i wywóz odpadów komunalnych) + należny podatek VAT.

1.4. W ofercie należy podać proponowaną miesięczną stawkę netto za dzierżawę 1 m2 powierzchni pomieszczenia usługowego i łączną kwotę za najem netto. Stawka nie może być niższa od wywoławczej.

1.5 Okres najmu: 5 lat. W przypadku złożenia oferty przez dotychczasowego najemcę i jej wybrania przez Wynajmującego, umowa najmu zawarta będzie od dnia 01.08.2023r., w innym przypadku umowa może zostać zawarta od dnia 15.08.2023r.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania po prawej stronie - oznaczonych hasłem SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

Dodano: 23.06.2023 r.


KONKURS NA NAJEM POMIESZCZENIA W CMN Z PRZEZNACZENIEM NA MAŁĄ GASTRONOMIĘ

Przedmiotem konkursu ofert jest najem części nieruchomości o powierzchni 14,46 m2, zlokalizowanej na poziomie 0, w budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, z przeznaczeniem na małą gastronomię.

Przedmiotowe pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, klimatyzację oraz instalację internetową. Możliwość korzystania z WC ogólnodostępnego.

Cena wywoławcza najmu powierzchni wynosi: 160 zł netto za 1 m2  (w stawce tej zawarta jest opłata za najem, podatek od nieruchomości i wywóz odpadów komunalnych) + należny podatek VAT. W ofercie należy podać proponowaną miesięczną stawkę netto za dzierżawę 1 m2 powierzchni pomieszczenia usługowego i łączną kwotę za najem netto. Stawka nie może być niższa od wywoławczej.

Okres najmu: 5 lat. 

Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80- 952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, w terminie do dnia 14.06.2023r., do godz. 11.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania po prawej stronie - oznaczonych hasłem MAŁA GASTRONOMIA.

Dodano: 31.05.2023

OGŁOSZENIE - ORGANIZACJA AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU KORDIAN

W związku z realizacją programu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego” złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca” nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku kieruje zapytanie do potencjalnych realizatorów akcji informacyjno-edukacyjnej dla pacjentów w projekcie.

Zakres działań w ramach usługi:

1.     Organizacja działań informacyjno-edukacyjnych dla uczestników z zakresu chorób sercowo-naczyniowych

Podmioty zainteresowane współpracą w powyższym zakresie prosimy o składanie ofert: Dział Sprzedaży i Zakupu Usług Medycznych (bud. Nr 9 I piętro pok. 211) ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk

Kontakt adres mkleinschmidt@uck.gda.pl lub nr telefonu 58/349-20-33.

Szczegółowe informacje znajdują się w "Plikach do pobrania" po prawej stronie.

Dodano: 22.05.2023 r.


OFERTY ARCHIWALNE

KONKURS NA OFERTY NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD 6 AUTOMATÓW VENDINGOWYCH

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłasza pisemny konkurs ofert na dzierżawę 6 m² powierzchni użytkowej nieruchomości pod 6 automatów vendingowych do sprzedaży napojów gorących oraz przekąsek, w części nieruchomości Centrum Medycyny Nieinwazyjnej przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku.

Okres najmu: 4 lata.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przy wyborze Oferty będzie brało pod uwagę:
- 60% ocena kwoty za dzierżawę 1 automatu vendingowego
- 20% ocena wizualizacji automatu vendingowego
- 20% ocena proponowanego asortymentu do sprzedaży 

Do konkursu mogą przystąpić tylko Oferenci, którzy nie posiadają żadnych zaległości wobec Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela P. Alina Grzempska i inne upoważnione osoby pod nr tel. 58 584 48 16, 58 584 48 15 ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek CMN, Vp., Dział Administracyjno-Gospodarczy. Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80 - 952  Gdańsk, ul. Dębinki 7, w terminie do dnia 14.02.2022 r., do godz. 11.00, z dopiskiem „Konkurs na dzierżawę 6 m² powierzchni użytkowej pod 6 automatów vendingowych.”

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do dnia 17.02.2022 r.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,
- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu.INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Przedmiotem konsultacji będzie dzierżawa około 120 sztuk pomp do żywienia dojelitowego wraz z sukcesywną dostawą zestawów drenów.

Załączniki w plikach do pobrania: 

  1. Wstępne konsultacje rynkowe
  2. Załącznik nr 1 do informacji

KONKURS NA OFERTY NA NAJEM POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ RESTAURACYJNĄ W BUD. NR 9

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem pomieszczeń restauracyjnych  o pow. 268,31 m² przy ul. Dębinki 7  w budynku nr 9 w Gdańsku,  na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Okres najmu: 4 lata.

„Szczegółowe warunki konkursu ofert” udostępnione są w „Plikach do pobrania” po prawej stronie.

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela p. Alina Grzempska i inne upoważnione osoby pod nr tel. 58 349 29 66, 58 349 20 13 ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek nr 9, pokój nr 101 lub 103.

Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80 - 952  Gdańsk, ul. Dębinki 7, w terminie do dnia 17.08.2021r. godz. 11.00.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,
- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu.

KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ POD DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNĄ

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłasza pisemny konkurs ofert na dzierżawę pod działalność gastronomiczną - restauracja, części nieruchomości Centrum Medycyny inwazyjnej przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku, na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Okres najmu: 7 lat.

„Szczegółowe warunki konkursu ofert” udostępnione są w „Plikach do pobrania” po prawej stronie.

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela p. Alina Grzempska i inne upoważnione osoby, pod nr tel. 58 349 29 66, 58 349 20 13, ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek nr 9, pokój nr 101 lub 103.

Oferty należy składać pod adresem:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7, 80 - 952 Gdańsk

w terminie do dnia 17.03.2021 r. godz. 11.00

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,
- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu


KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ POD DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
- SKLEP Z ZAOPATRZENIEM MEDYCZNYM/ORTOPEDYCZNYM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ogłasza pisemny „konkurs ofert na dzierżawę pod działalność usługową - sklep z zaopatrzeniem medycznym/ortopedycznym, części nieruchomości Centrum Medycyny Inwazyjnej przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku, na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Okres najmu: 7 lat.

„Szczegółowe warunki konkursu ofert” udostępnione sąw „Plikach do pobrania” po prawej stronie.

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela p. Alina Grzempska i inne upoważnione osoby
pod nr tel. 58 349 29 66, 58 349 20 13,
ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek nr 9, pokój nr 101 lub 103.

Oferty należy składać pod adresem:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
ul. Dębinki 7, 80 - 952 Gdańsk,
w terminie do dnia 25.02.2021 r. godz. 12.00.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,
- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu..
Pliki do pobrania