Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym UCK jest Gdański Uniwersytet Medyczny.

Siedzibą działania UCK jest ul. Dębinki 7 w Gdańsku. Działalność medyczna prowadzona jest także przy ul. Smoluchowskiego 17 (w budynkach Centrum Medycyny Inwazyjnej i Centrum Medycyny Nieinwazyjnej) oraz al. Zwycięstwa 30 w Gdańsku.

Podstawowym celem UCK jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. UCK udziela świadczeń zdrowotnych w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

UCK działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn.zm.).
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm..).
  3. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).
  4. Przepisów wydanych na podstawie ustaw wymienionych w ust. 1 – 3.
  5. Innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie w związku z organizacją i działalnością UCK.
  6. Statutu nadanego przez Senat Uczelni.
  7. Regulaminu Organizacyjnego.

Statut Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z załącznikami