MODEL TELEMEDYCZNY Z DZIEDZINY CHOROBY PRZEWLEKŁE określany jako „TeleOpiekaPOChP”

(Projekt nr 2169 pn. „Dofinansowanie projektu pilotażowego na przetestowanie modeli telemedycznych opracowanych w ramach predefiniowanego projektu dotyczącego polityki w zakresie telemedycyny i e-zdrowia - choroby przewlekłe POCHP, dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i z budżetu państwa)

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest pokazanie w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać proces diagnostyki i terapii chorych na POChP.

Projekt ma również na celu ułatwienie dostępu do konsultacji specjalistycznych oraz ułatwienie przepływu informacji pomiędzy chorymi, lekarzami POZ i specjalistami.  

W zaproponowanym pacjentocentrycznym modelu teleopieki wykorzystana zostanie platforma internetowa, która będzie służyła do koordynacji działań na rzecz pacjenta oraz strona www jako narzędzie edukacyjne dla chorych. Proponowane rozwiązanie zmniejszy nierówności społeczne w zdrowiu umożliwiając także chorym z miejscowości oddalonych od centrów specjalistycznych specjalistyczne konsultacje (ścieżka I). Videokonsultacje ze specjalistami oraz wsparcie asystentów udzielane chorym po ciężkich zaostrzeniach POChP (lub z grupy ryzyka częstych zaostrzeń) mają na celu profilaktykę kolejnych zaostrzeń (w tym rehospitalizacji) oraz poprawę samoradzenia sobie z przewlekłą chorobą (ścieżka II).

Partnerzy:

Projekt będzie realizowany w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym z udziałem partnerów:

1. Neuca Med Sp. z o.o.

2. Przychodnia BALTIMED Sp. z o.o sp. k.

3. Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp.z o.o

4. Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed

5. Medily Sp.z o.o.

6. Grupa Horyzont AS

7. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

Grupa docelowa:

W badaniu zaplanowano udział 580 chorych, w tym:

- ścieżka I: 510 chorych, którzy będą kierowani na telekonsultację do UCK przez lekarzy POZ (z jednostek partnerskich)

-ścieżka II: 70 chorych po ciężkim zaostrzeniu lub z częstymi zaostrzeniami POChP pod opieką UCK

 

Dane kontaktowe:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

 

Klinika Alergologii i Pneumonologii

bud. Centrum Medycyny Nieinwazyjnej

I piętro, budynek D

 

Krystyna Szwaba tel. +48 58 584 43 25

Katarzyna Świętnick tel.  +48 58 584 43 24

e-mail: kswietnicka@uck.gda.pl