Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców Polski w latach realizacji Programu. Proponowany program przesiewowy skierowany jest do grupy pacjentów w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, lub 50-74 z jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka:

  • ekspozycją zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza
  • ekspozycję na radon
  • indywidualną historią zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego
  • raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
  • historię chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)


W ramach programu przewidziane są badania NDTK (niskodawkowa tomografia komputerowa).

NDTK klatki piersiowej jest bezpiecznym badaniem, bez użycia kontrastu, o dawce promieniowania stanowiącej około 10-30% dawki standardowego badania tomograficznego klatki piersiowej. Dla osób palących przewidziane jest poradnictwo antynikotynowe, które będzie zachęcać do zerwania z nałogiem.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie https://zbadajswojepluca.uck.pl/

Konkurs - do 15 marca 2021 r.

        Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprasza podmioty lecznicze do współpracy w ramach projektu „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego podmiotów leczniczych w szkoleniach

Współpraca jest realizowana w ramach Projektu „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym” POWR.05.01.00-00-0006/19-00/25/2019/808  złożonego w odpowiedzi na konkurs pn."program profilaktyki nowotworów płuc”" nr POWR.05.01.00-IP.00-010/19 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferty można składać do 15 marca 2021 r. godziny 11.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15 marca 2021 roku o godz. 11.30, pokój 203, budynek nr 9, I piętro.

W przypadku niewyłonienia wystarczającej liczby ofert Zamawiający ogłosi informację o  kolejnym konkursie i zamieści ją na stronie www.uck.pl

Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk,
Kancelaria pok.100  

w dni robocze w godz. 8:00-14:30.

Ofertę można dostarczyć przesyłką pocztową na adres zamawiającego wskazany w adres. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi być opatrzone danymi oferenta (nazwa i adres lub pieczęć firmowa oferenta) oraz zawierać oznaczenie: Oferta – Nabór podmiotów leczniczych do współpracy w ramach projektu „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym”.

Pytania dotyczące składania ofert należy kierować na adres e-mail:  mkleinschmidt@uck.gda.pl lub pod numer telefonu 58 349-20-33.

Szczegółowe informacje, protokół z  otwarcia oraz pismo o rozstrzygnięciu konkursu ofert znajdują się w Plikach do pobrania po prawej stronie.

Harmonogram udzielania wsparcia

Harmonogram udzielania wsparcia w realizacji programu „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i  personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym”, poprzez przeprowadzenie szkoleń dla zatrudnionego podmiocie leczniczym lub placówce POZ personelu tj. lekarzy chorób płuc, radiologów, lekarzy POZ, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego (Koordynatorów Opieki Medycznej - KOM)


Okres realizacji programu: od 01-01-2020 r. do 30-09-2023 r.

Okres udzielania wsparcia w ramach programu: od 01-01-2020 r. do 30-09-2023 r.

Planowany termin przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego i pozamedycznego: od 01-02-2020 do 30-09-2023 r.

Miejsce przeprowadzenia szkoleń: siedziba podmiotu leczniczego lub placówki POZ lub miejsce wskazane przez kierownictwo podmiotu leczniczego lub jednostki POZ, ewentualnie siedziba UCK.

Zakres szkoleń: zwiększenie wiedzy uczestników nt. profilaktyki raka płuca, połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Czas trwania szkolenia:  2 x 45 minut.

Szczegółowy harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco i dostępny na stronie internetowej https://zbadajswojepluca.uck.pl/.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem 58 349 36 86 lub droga mailową zbadajswojepluca@uck.gda.pl
Konkurs - do 16 lipca 2020 r.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprasza podmioty lecznicze do współpracy w ramach projektu „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego podmiotów leczniczych w szkoleniach.

Współpraca jest realizowana w ramach Projektu „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym” POWR.05.01.00-00-0006/19-00/25/2019/808  złożonego w odpowiedzi na konkurs pn."program profilaktyki nowotworów płuc”" nr POWR.05.01.00-IP.00-010/19 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferty można składać do 16 lipca 2020 r. godziny 11.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16 lipca 2020 roku o godz. 11.30, pokój 203, budynek nr 9, I piętro.

W przypadku niewyłonienia wystarczającej liczby ofert Zamawiający ogłosi informację o  kolejnym konkursie i zamieści ją na stronie www.uck.pl

Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
Kancelaria pok.100  

w dni robocze w godz. 8:00-14:30.

Ofertę można dostarczyć przesyłką pocztową na adres zamawiającego wskazany w adres. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi być opatrzone danymi oferenta (nazwa i adres lub pieczęć firmowa oferenta) oraz zawierać oznaczenie: Oferta – Nabór podmiotów leczniczych do współpracy w ramach projektu „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym”.

Pytania dotyczące składania ofert należy kierować na adres e-mail:  mkleinschmidt@uck.gda.pl lub pod numer telefonu 58 349 20 33.

Szczegółowe informacje, protokół z  otwarcia oraz pismo o rozstrzygnięciu konkursu ofert znajdują się w Plikach do pobrania po prawej stronie.