Badania genetyczne - konkurs

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprasza do do uczestniczenia w konkursie i składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania testów genetycznych polegających na ocenie kariotypu molekularnego metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) w diagnostyce konstytucyjnych niezrównoważeń genomu na potrzeby pacjentów  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Procedura konkursowa prowadzona jest w oparciu art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020.295 z późń. zm.), przepisów art. 140, art. 141, 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019.1373 z późń. zm.).

Oferty można składać do 4 sierpnia 2020 roku do godz. 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 4 sierpnia 2020 roku o godz. 12.30, pokój 203, budynek nr 9, I piętro.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk,
Kancelaria pok.100  
w dni robocze w godz. 8:00-14:30.

Ofertę także można dostarczyć przesyłką pocztową na adres zamawiającego w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „KONKURS Nr 3/S-SZUM/2020 - Oferta na udzielenie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wykonywania testów genetycznych polegających na ocenie kariotypu molekularnego metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) w diagnostyce konstytucyjnych niezrównoważeń genomu na potrzeby pacjentów  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – nie otwierać przed 4 sierpnia 2020 roku godz. 12.30".

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania konkursowego znajdują się w Plikach do pobrania po prawej stronie.