Gdańsk, 28.11.2022

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na badania dotyczące serologii transfuzjologicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania po prawej stronie.

Gdańsk, 10.11.2022

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje o przedłużeniu terminu składnia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania konsultacyjnych badań immunohematologicznych dotyczących serologii transfuzjologicznej do 24 listopada 2022 r, godz. 12.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania po prawej stronie.

Gdańsk 02.11.2022

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7

działając na podstawie przepisów art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2022.633 z późń. zm.), przepisów art. 140, art. 141, 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021.1285 z późń. zm.), przepisów art. 4 i 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (tekst jedn. Dz. U. 2021.1749 z późń. zm.), przepisów par. 30 ust 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. 2021.504 z późń. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAPRASZA

do uczestniczenia w konkursie ofert i składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania konsultacyjnych badań immunohematologicznych dotyczących serologii transfuzjologicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

 

1. Umowa na udzielanie w/w świadczeń zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 30 listopada 2024 roku.

2. Szczegółowe Warunki Konkursu oraz informacje o konkursie uzyskać można w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń Usług Medycznych UCK, budynek nr 9, I p., pok. 213; tel. (058) 349 21 98; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30.

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „KONKURS Nr 7/S-SZUM/2022 - Oferta na udzielenie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wykonywania konsultacyjnych badań immunohematologicznych dotyczących serologii transfuzjologicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – nie otwierać przed 17 listopada 2022 roku godz. 12.30”, w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Smoluchowskiego 17, 80-952 Gdańsk, budynek CMN, piętro 5, Kancelaria w terminie do dnia 17 listopada 2022 roku do godz. 12.00.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 listopada 2022 roku o godz. 12.30, pokój 214, budynek nr 9, I piętro.

5. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

7. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.
Gdańsk, 13.05.2022r.

AAG/            /2022


Dotyczy: postępowania w formie pisemnego konkursu ofert na dzierżawę 4 m² powierzchni użytkowej nieruchomości pod 4 automaty vendingowe do sprzedaży napojów zimnych i gorących oraz przekąsek, w części nieruchomości Centrum Medycyny Inwazyjnej przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7 po przeanalizowaniu złożonych ofert  na w/w konkurs postanawia dokonać wyboru  oferty złożonej przez Firmę KAWAWBIURZE.PL Michał Ścisk ul. Siostry Faustyny 4c, 80-180 Gdańsk Kowale jako spełniającej wszystkie warunki zawarte w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Zaoferowana kwota miesięcznego czynszu za dzierżawę powierzchni pod 1 automat- 810,00 zł netto miesięcznie.