Ogłoszenie (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

w sprawie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7

działając na podstawie przepisów art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023.991 z późń. zm.), przepisów art. 140, art. 141, 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022.2561 z późń. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAPRASZA

do uczestniczenia w konkursie ofert i składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu genetyki konstytucyjnej z grupy małych i średnich paneli NGS na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

1.      Umowa na udzielanie w/w świadczeń zostanie zawarta na czas określony 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2.      Szczegółowe Warunki Konkursu oraz informacje o konkursie uzyskać można na stronie internetowej uck.pl (Współpraca, Informator kontrahenta, Konkursy) oraz w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń Usług Medycznych UCK, tel. (058) 349 21 98; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30.

3.      Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem KONKURS Nr 1/S-SZUM/2024 - Oferta na udzielenie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu genetyki konstytucyjnej z grupy małych i średnich paneli NGS na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – nie otwierać przed 14 czerwca 2024 roku godz. 11.30”, w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Smoluchowskiego 17, 80-952 Gdańsk, budynek CMN, piętro 5, Kancelaria w terminie do dnia 14 czerwca 2024 roku godz. 11.00.

4.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 czerwca 2024 roku godz. 11.30, w sali konferencyjnej w biurze Dyrekcji UCK, budynek nr CMN, V piętro.

5.     Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6.     Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

7.     Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.


Gdańsk, 30.04.2024 r.

Ogłoszenie

w sprawie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7

działając na podstawie przepisów art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023.991 z późń. zm.), przepisów art. 140, art. 141, 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022.2561 z późń. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAPRASZA do uczestniczenia w konkursie ofert i składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu genetyki konstytucyjnej z grupy małych i średnich paneli NGS na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

1.     Umowa na udzielanie w/w świadczeń zostanie zawarta na czas określony 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2.     Szczegółowe Warunki Konkursu oraz informacje o konkursie uzyskać można na stronie internetowej uck.pl (Współpraca, Informator kontrahenta, Konkursy) oraz w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń Usług Medycznych UCK, tel. (058) 349 21 98; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30.

3.     Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem KONKURS Nr 1/S-SZUM/2024 - Oferta na udzielenie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu genetyki konstytucyjnej z grupy małych i średnich paneli NGS na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – nie otwierać przed 4 czerwca 2024 roku godz. 11.30”, w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Smoluchowskiego 17, 80-952 Gdańsk, budynek CMN, piętro 5, Kancelaria w terminie do dnia 4 czerwca 2024 roku godz. 11.00.

4.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 czerwca 2024 roku godz. 11.30, w sali konferencyjnej w biurze Dyrekcji UCK, budynek nr CMN, V piętro.

5.     Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6.     Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

7.     Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.