Projekty unijne

Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje projekt w ramach:
POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

„Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku” 

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0139/18, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:


Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: https://nieplodnosc.uck.pl/

[05.02.2018] Konkurs na przygotowanie SW do projektu „Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na realizację Projektu „Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku” poszukuje wykonawcy Studium Wykonalności.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przygotowanie pełnego dokumentu – Studium Wykonalności – zgodnie z wytycznymi POIŚ, w tym opracowanie:

1) Rozdział 1 - Opis Beneficjenta;

2) Rozdział 2 – Opis przedmiotu studium;

3) Rozdział 3 – Opis projektu;

4) Rozdział 4 – Opis istniejącego systemu;

5) Rozdział 5 - Analiza popytu;

6) Rozdział 6 – Analiza techniczna i/lub technologiczna;

7) Rozdział 7 – Analiza kosztów i korzyści;

8) Rozdział 8 – Analiza oddziaływania na środowisko;

9) Rozdział 9 – Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu;

10) Rozdział 10 – Promocja i informacja.

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 19lutego2018 r. na adres:

Sekretariat
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk lub mailem na adres: info@uck.gda.pl

z dopiskiem „ProjektPOIŚ –OŚRODEK LECZENIA NIEPŁODONOŚCI”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

[27.05.2019] Konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych

Gdańsk, dnia 27 maj 2019

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z  realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, pn.: Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ogłasza konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych:

1.     Projekty graficzne (ulotka, naklejka, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe) – 1 kompl.;
2.     Wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z  projektami:
a.     Tablica informacyjna – 1 szt.
b.     Tablica pamiątkowa – 1 szt.
c.     Ulotki – 1000 szt.
d.     Naklejki – 700 szt.
3.     Strona www – 1 szt.
4.     Ogłoszenie prasowe (zgodnie z projektem) – 1 szt.

Zapraszamy do składania ofert częściowych (wybrane punkt od 1 do 4) lub całkowitych (wszystkie punkty od 1 do 4).

Przygotowanie wszystkich materiałów musi się odbyć w oparciu o aktualne: Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 4 czerwca 2019 r. na adres:
Biuro Z-cy Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno - Technicznych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

z dopiskiem „Promocja Niepłodność”

- budynek nr 9 – Administracja, I piętro

Lub mailowo na adres: mwyrzykowska13@gmail.com lub mwyrzykowska@uck.gda.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

(24.06.2019) KONKURS NA ZAKUP TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pn.: Centrum Geriatrii w Gdańsku realizowanego w ramach umowy o  dofinansowanie
nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-00, zaprasza do składania ofert na:

  • Zakup 35 telefonów komórkowych wyposażonych w Androida i ekran minimum 5''

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 28 czerwca 2019 r. na adres:

Biuro Projektów

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3a

80-210 Gdańsk

z dopiskiem „Telefony CENTRUM GERIATRII”

budynek Rektoratu, parter, pokój nr 7

lub na maila: monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

(2.07.2019) KONKURS NA ZAKUP TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH


Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pn.: Centrum Geriatrii w Gdańsku realizowanego w ramach umowy o  dofinansowanie
nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-00, zaprasza do składania ofert na: 

  • Zakup 35 telefonów komórkowych wyposażonych w Androida i ekran minimum 5''


Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 9 lipca 2019 r. na adres:

Biuro Projektów

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3a

80-210 Gdańsk

z dopiskiem „Telefony CENTRUM GERIATRII”

- budynek Rektoratu, parter, pokój nr 7

lub na maila: monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.