Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/FM/SMPL/88/MDSOR/2023/25/257  zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn."Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych z  zakresu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie klinicznego oddziału ratunkowego oraz doposażenie współpracującej pracowni diagnostycznej" uzyskało dofinansowanie na niniejszą inwestycję oraz że:

dofinansowane pochodzi funduszu celowego: Funduszu Medycznego - Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych

dofinansowanie wynosi: 4 882 500 ZŁ

całkowita wartość zadania: 4 884 000 ZŁ
data podpisania umowy: 4 grudnia 2023 r.

 W ramach inwestycji nastąpi przebudowa lub modernizacja pomieszczeń KOR oraz doposażenie KOR/współpracującej pracowni w sprzęt medyczny tj. ultrasonografy, elektrokardiografy, aparat rentgenowski, łóżka szpitalne, kardiomonitory, system telemonitoringu, termometr do pomiaru temperatury głębokiej, fotele zabiegowe, bronchofiberoskop z monitorem, bronchofiberoskopy, respiratory transportowe, aparat do oznaczania białka, tromboelastograf, aparaty do przezskórnego  pomiaru gazów, urządzenie do hipotermii.

Program inwestycyjny pt. "Centrum Medycyny Pediatrycznej"

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/FM/SIS/5/25/1159/2023 zawartej z Ministerstwem Zdrowia dnia 22.09.2023 r. na udzielenie dotacji celowej realizuje program inwestycyjny pt. "Centrum Medycyny Pediatrycznej".

Dofinansowanie: 298 500 000 zł

Kwota pochodzi z  funduszu celowego: Funduszu Medycznego - Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej.

Całkowita wartość programu inwestycyjnego wynosi 299 900 000 zł (1 400 000 zł to finansowanie własne UCK).

Realizacja zadania będzie trwać do końca 2027 roku.

Zrealizowana zostanie budowa i wyposażenie nowego budynku na potrzeby utworzenia Centrum Medycyny Pediatrycznej tj. 6-kondygnacyjnego budynku szpitalnego o powierzchni całkowitej 29 029 m2, co pozwoli na stworzenie bazy liczącej 110 łóżek. CMP powstanie w miejscu starych budynków, które wchodzą w skład głównego kompleksu UCK i zostanie połączony z resztą infrastruktury szpitalnej poprzez łączniki.

W CMP zlokalizowane będą:

  • na poziomie -2 oraz -1: pomieszczenia techniczne, szatnie, magazyny, archiwum, pomieszczenia na odpady oraz garaż na 122 stanowiska;
  • na poz. 0: hall, izba przyjęć z rejestracją, zespół poradni i pracowni, 4-łóżkowy oddział obserwacyjny;
  • na poz. +1: oddział dzienny na 15 łóżek, oddział dzienny rehabilitacji dziecięcej, Zakład Radiologii Pediatrycznej z 6 łóżkami wybudzeniowymi, pracownie endoskopii, zespół poradni i pracowni;
  • na poz. +2: blok operacyjny z 4 salami, sala intensywnego nadzoru z 6 łóżkami wybudzeniowymi, Klinika Intensywnej Terapii na 12 łóżek;
  • na poz. +3: Klinika Chirurgii licząca 37 łóżek, sala pooperacyjna – 5 łóżek, Klinika Reumatologii i Immunologii na 25 łóżek.Przebudowa pomieszczeń szpitalnych w celu adaptacji na potrzeby utworzenia oddziału dziennego


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/85112/6220/2023/25/1154 zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, zostało dofinansowane z budżetu państwa zadanie realizacji inwestycji pn. Przebudowa pomieszczeń szpitalnych w celu adaptacji na potrzeby utworzenia oddziału dziennego.

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa

Nazwa zadania: Przebudowa pomieszczeń szpitalnych w celu adaptacji na potrzeby utworzenia oddziału dziennego

Dofinansowanie: 1 924 525,00 ZŁ

Całkowita wartość zadania: 1 962 010 ZŁ

Data podpisania umowy 21.09.2023

 

Zakup inwestycyjny - ultrasonografy, tory wizyjne, tory endoskopowe, myjnie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr DOI/SK/85112/6220/25/1052 zawartej ze Skarbem Państwa- Ministrem Zdrowia, zostało dofinansowane z budżetu państwa zadanie zakupów inwestycyjnych

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa

Nazwa zadania: zakupy inwestycyjne

Dofinansowanie: 5 081 062 ZŁ

Całkowita wartość zadania: 5 180 000 ZŁ

Data podpisania umowy 30.08.2023

W ramach zadania zakupiono:

-ultrasonografy (2szt)

-tor endoskopowy (3 szt)

-myjnie (1szt)

-tor wizyjny (2szt)PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020


PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU

DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Rozwój działalności przeszczepowej płuc w  celu zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń

 CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwój działalności przeszczepiania płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym poprzez doposażenie Oddziału Transplantologii i Płuc w  aparaturę i sprzęt medyczny oraz wykonanie prac budowlanych na Oddziale Intensywnej Terapii w celu zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 10 500 000 PLN

 Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr  POIS.11.03.00-00-0153/22-00/25/2022/466, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub

- elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU

DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Rozwój działalności przeszczepowej płuc w  celu zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwój działalności przeszczepiania płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym poprzez doposażenie Oddziału Transplantologii i Płuc w  aparaturę i sprzęt medyczny oraz wykonanie prac budowlanych na Oddziale Intensywnej Terapii w celu zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 10 500 000 PLN

 Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr  POIS.11.03.00-00-0153/22-00/25/2022/466, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub

- elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Dofinansowanie projektu pilotażowego na przetestowanie modeli telemedycznych

W dniu 6 kwietnia 2023 r. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne podpisał umowę nr 8/NMF/2069/00/25/2023/412 o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa realizacji Projektu nr 2169 pn. Dofinansowanie projektu pilotażowego na przetestowanie modeli telemedycznych opracowanych w ramach predefiniowanego projektu dotyczącego polityki w zakresie telemedycyny i e-zdrowia –choroby przewlekłe POCHP. 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 3 037 400,00 PLN ( 666 505,75 EUR)

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 037 400,00 PLN  ( 666 505,75 EUR)

w tym:

    dofinansowanie z  ze środków NMF: 2 581 789,97 PLN  ( 566 529,88 EUR)

    dofinansowanie z  budżetu państwa: 455 610,03 PLN     (99 975,87 EUR)

Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje projekt w ramach:
POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

„Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku” 

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr  POIS.09.02.00-00-0150/19-00/25/2019/681, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

Przeszczepianie płuc to działalność szalenie istotna dla UCK. Dzięki funduszom unijnym byliśmy w stanie zakupić nowy sprzęt monitorujący, diagnostyczny i terapeutyczny do Ośrodka Transplantacji Płuc w naszym szpitalu. Zakupiono w szczególności respiratory, kardiomonitory, urządzenia do tlenoterapii, łóżka czy ultrasonografy. Byliśmy w stanie również wyremontować oddział intensywnej terapii w ramach Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ponad 10 milionów złotych nasz szpital otrzymał w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0153/22-00/25/2023/466 Projektu pn. „Rozwój działalności przeszczepowej płuc w celu zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń” nr POIS.11.03.00-00-0153/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje projekt w ramach:
POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

„Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku” 

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0139/18, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:


Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: https://nieplodnosc.uck.pl/

[05.02.2018] Konkurs na przygotowanie SW do projektu „Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na realizację Projektu „Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku” poszukuje wykonawcy Studium Wykonalności.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przygotowanie pełnego dokumentu – Studium Wykonalności – zgodnie z wytycznymi POIŚ, w tym opracowanie:

1) Rozdział 1 - Opis Beneficjenta;

2) Rozdział 2 – Opis przedmiotu studium;

3) Rozdział 3 – Opis projektu;

4) Rozdział 4 – Opis istniejącego systemu;

5) Rozdział 5 - Analiza popytu;

6) Rozdział 6 – Analiza techniczna i/lub technologiczna;

7) Rozdział 7 – Analiza kosztów i korzyści;

8) Rozdział 8 – Analiza oddziaływania na środowisko;

9) Rozdział 9 – Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu;

10) Rozdział 10 – Promocja i informacja.

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 19lutego2018 r. na adres:

Sekretariat
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk lub mailem na adres: info@uck.gda.pl

z dopiskiem „ProjektPOIŚ –OŚRODEK LECZENIA NIEPŁODONOŚCI”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

(24.06.2019) KONKURS NA ZAKUP TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pn.: Centrum Geriatrii w Gdańsku realizowanego w ramach umowy o  dofinansowanie
nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-00, zaprasza do składania ofert na:

  • Zakup 35 telefonów komórkowych wyposażonych w Androida i ekran minimum 5''

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 28 czerwca 2019 r. na adres:

Biuro Projektów

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3a

80-210 Gdańsk

z dopiskiem „Telefony CENTRUM GERIATRII”

budynek Rektoratu, parter, pokój nr 7

lub na maila: monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

(2.07.2019) KONKURS NA ZAKUP TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH


Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pn.: Centrum Geriatrii w Gdańsku realizowanego w ramach umowy o  dofinansowanie
nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-00, zaprasza do składania ofert na: 

  • Zakup 35 telefonów komórkowych wyposażonych w Androida i ekran minimum 5''


Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 9 lipca 2019 r. na adres:

Biuro Projektów

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3a

80-210 Gdańsk

z dopiskiem „Telefony CENTRUM GERIATRII”

- budynek Rektoratu, parter, pokój nr 7

lub na maila: monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje Projekt:

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18


Planowany całkowity koszt realizacji: 144 749 629,78 zł

Wysokość dofinansowania: 142 268 524,49 zł

Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2021

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).


(30.07.2020) Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje projekt w ramach:
POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

„ Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym” 

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr  POIS.09.02.00-00-0179/19-00/25/2019/921, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

(15.09.2020) Konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych

Gdańsk, dnia 15 września 2020

 


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z  realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, pn.: Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w  Gdańsku, ogłasza konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych:

1.     Projekty graficzne (ulotka, naklejka, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe) – 1 kompl.;

2.     Wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z  projektami:

a.     Tablica informacyjna – 1 szt.

b.     Tablica pamiątkowa – 1 szt.

c.     Ulotki – 1000 szt.

d.     Naklejki – 700 szt.

3.     Strona www – 1 szt.

4.     Ogłoszenie prasowe (zgodnie z projektem) – 1 szt.

Zapraszamy do składania ofert częściowych (wybrane punkt od 1 do 4) lub całkowitych (wszystkie punkty od 1 do 4).

Przygotowanie wszystkich materiałów musi się odbyć w oparciu o aktualne: Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 25 września 2020 r. na adres:

Biuro Z-cy Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno - Technicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7

80-952 Gdańsk

z dopiskiem „Promocja TK MRI.”

- budynek nr 9 – Administracja, I piętro

Lub mailowo na adres: mwyrzykowska13@gmail.com.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

[2022] Doposażenie podmiotu leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „ COVID-19" oraz innych chorób zakaźnych


Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt pn. „Doposażenie podmiotu leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „ COVID-19" oraz innych chorób zakaźnych".

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr  POIS.09.02.00-00-0215/22-00/25/2022/2032, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
lub
- elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


[27.05.2019] Konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych

Gdańsk, dnia 27 maj 2019

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z  realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, pn.: Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ogłasza konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych:

1.     Projekty graficzne (ulotka, naklejka, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe) – 1 kompl.;
2.     Wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z  projektami:
a.     Tablica informacyjna – 1 szt.
b.     Tablica pamiątkowa – 1 szt.
c.     Ulotki – 1000 szt.
d.     Naklejki – 700 szt.
3.     Strona www – 1 szt.
4.     Ogłoszenie prasowe (zgodnie z projektem) – 1 szt.

Zapraszamy do składania ofert częściowych (wybrane punkt od 1 do 4) lub całkowitych (wszystkie punkty od 1 do 4).

Przygotowanie wszystkich materiałów musi się odbyć w oparciu o aktualne: Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 4 czerwca 2019 r. na adres:
Biuro Z-cy Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno - Technicznych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

z dopiskiem „Promocja Niepłodność”

- budynek nr 9 – Administracja, I piętro

Lub mailowo na adres: mwyrzykowska13@gmail.com lub mwyrzykowska@uck.gda.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.