Projekty unijne

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020


PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU

DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Rozwój działalności przeszczepowej płuc w  celu zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń

 CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwój działalności przeszczepiania płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym poprzez doposażenie Oddziału Transplantologii i Płuc w  aparaturę i sprzęt medyczny oraz wykonanie prac budowlanych na Oddziale Intensywnej Terapii w celu zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 10 500 000 PLN

 Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr  POIS.11.03.00-00-0153/22-00/25/2022/466, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub

- elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU

DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Rozwój działalności przeszczepowej płuc w  celu zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwój działalności przeszczepiania płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym poprzez doposażenie Oddziału Transplantologii i Płuc w  aparaturę i sprzęt medyczny oraz wykonanie prac budowlanych na Oddziale Intensywnej Terapii w celu zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 10 500 000 PLN

 Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr  POIS.11.03.00-00-0153/22-00/25/2022/466, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub

- elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Dofinansowanie projektu pilotażowego na przetestowanie modeli telemedycznych

W dniu 6 kwietnia 2023 r. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne podpisał umowę nr 8/NMF/2069/00/25/2023/412 o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa realizacji Projektu nr 2169 pn. Dofinansowanie projektu pilotażowego na przetestowanie modeli telemedycznych opracowanych w ramach predefiniowanego projektu dotyczącego polityki w zakresie telemedycyny i e-zdrowia –choroby przewlekłe POCHP. 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 3 037 400,00 PLN ( 666 505,75 EUR)

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 037 400,00 PLN  ( 666 505,75 EUR)

w tym:

    dofinansowanie z  ze środków NMF: 2 581 789,97 PLN  ( 566 529,88 EUR)

    dofinansowanie z  budżetu państwa: 455 610,03 PLN     (99 975,87 EUR)

Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje projekt w ramach:
POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

„ Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku” 

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr  POIS.09.02.00-00-0150/19-00/25/2019/681, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje projekt w ramach:
POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

„Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku” 

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0139/18, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:


Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: https://nieplodnosc.uck.pl/

[05.02.2018] Konkurs na przygotowanie SW do projektu „Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na realizację Projektu „Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku” poszukuje wykonawcy Studium Wykonalności.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przygotowanie pełnego dokumentu – Studium Wykonalności – zgodnie z wytycznymi POIŚ, w tym opracowanie:

1) Rozdział 1 - Opis Beneficjenta;

2) Rozdział 2 – Opis przedmiotu studium;

3) Rozdział 3 – Opis projektu;

4) Rozdział 4 – Opis istniejącego systemu;

5) Rozdział 5 - Analiza popytu;

6) Rozdział 6 – Analiza techniczna i/lub technologiczna;

7) Rozdział 7 – Analiza kosztów i korzyści;

8) Rozdział 8 – Analiza oddziaływania na środowisko;

9) Rozdział 9 – Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu;

10) Rozdział 10 – Promocja i informacja.

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 19lutego2018 r. na adres:

Sekretariat
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk lub mailem na adres: info@uck.gda.pl

z dopiskiem „ProjektPOIŚ –OŚRODEK LECZENIA NIEPŁODONOŚCI”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

(24.06.2019) KONKURS NA ZAKUP TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pn.: Centrum Geriatrii w Gdańsku realizowanego w ramach umowy o  dofinansowanie
nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-00, zaprasza do składania ofert na:

  • Zakup 35 telefonów komórkowych wyposażonych w Androida i ekran minimum 5''

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 28 czerwca 2019 r. na adres:

Biuro Projektów

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3a

80-210 Gdańsk

z dopiskiem „Telefony CENTRUM GERIATRII”

budynek Rektoratu, parter, pokój nr 7

lub na maila: monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

(2.07.2019) KONKURS NA ZAKUP TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH


Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pn.: Centrum Geriatrii w Gdańsku realizowanego w ramach umowy o  dofinansowanie
nr RPPM.07.01.01-22-0002/17-00, zaprasza do składania ofert na: 

  • Zakup 35 telefonów komórkowych wyposażonych w Androida i ekran minimum 5''


Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 9 lipca 2019 r. na adres:

Biuro Projektów

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3a

80-210 Gdańsk

z dopiskiem „Telefony CENTRUM GERIATRII”

- budynek Rektoratu, parter, pokój nr 7

lub na maila: monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje Projekt:

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18


Planowany całkowity koszt realizacji: 144 749 629,78 zł

Wysokość dofinansowania: 142 268 524,49 zł

Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2021

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).


(30.07.2020) Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje projekt w ramach:
POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

„ Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym” 

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr  POIS.09.02.00-00-0179/19-00/25/2019/921, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

(15.09.2020) Konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych

Gdańsk, dnia 15 września 2020

 


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z  realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, pn.: Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w  Gdańsku, ogłasza konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych:

1.     Projekty graficzne (ulotka, naklejka, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe) – 1 kompl.;

2.     Wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z  projektami:

a.     Tablica informacyjna – 1 szt.

b.     Tablica pamiątkowa – 1 szt.

c.     Ulotki – 1000 szt.

d.     Naklejki – 700 szt.

3.     Strona www – 1 szt.

4.     Ogłoszenie prasowe (zgodnie z projektem) – 1 szt.

Zapraszamy do składania ofert częściowych (wybrane punkt od 1 do 4) lub całkowitych (wszystkie punkty od 1 do 4).

Przygotowanie wszystkich materiałów musi się odbyć w oparciu o aktualne: Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 25 września 2020 r. na adres:

Biuro Z-cy Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno - Technicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7

80-952 Gdańsk

z dopiskiem „Promocja TK MRI.”

- budynek nr 9 – Administracja, I piętro

Lub mailowo na adres: mwyrzykowska13@gmail.com.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

[2022] Doposażenie podmiotu leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „ COVID-19" oraz innych chorób zakaźnych


Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt pn. „Doposażenie podmiotu leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „ COVID-19" oraz innych chorób zakaźnych".

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr  POIS.09.02.00-00-0215/22-00/25/2022/2032, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
lub
- elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


[27.05.2019] Konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych

Gdańsk, dnia 27 maj 2019

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z  realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, pn.: Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ogłasza konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych:

1.     Projekty graficzne (ulotka, naklejka, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe) – 1 kompl.;
2.     Wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z  projektami:
a.     Tablica informacyjna – 1 szt.
b.     Tablica pamiątkowa – 1 szt.
c.     Ulotki – 1000 szt.
d.     Naklejki – 700 szt.
3.     Strona www – 1 szt.
4.     Ogłoszenie prasowe (zgodnie z projektem) – 1 szt.

Zapraszamy do składania ofert częściowych (wybrane punkt od 1 do 4) lub całkowitych (wszystkie punkty od 1 do 4).

Przygotowanie wszystkich materiałów musi się odbyć w oparciu o aktualne: Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 4 czerwca 2019 r. na adres:
Biuro Z-cy Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno - Technicznych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

z dopiskiem „Promocja Niepłodność”

- budynek nr 9 – Administracja, I piętro

Lub mailowo na adres: mwyrzykowska13@gmail.com lub mwyrzykowska@uck.gda.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.