Projekty unijne

Doposażenie Centrum Urazowego w Gdańsku w aparaturę medyczną

Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje projekt w ramach:

POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

- "Doposażenie Centrum Urazowego w Gdańsku w aparaturę medyczną"

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0104/16, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:


Ogłoszenie konkurs Promocja informacje >>

"Poprawa dostępu do usług medycznych o znaczeniu ponadregionalnym przez doposażenie Zakładu Radiologii UCK w Gdańsku w rezonans magnetyczny"

Projekt realizowany w ramach POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły TUTAJ.

"Doposażenie w specjalistyczną aparaturę medyczną Centrum Urazowego w obecnie budowanym Centrum Medycyny Inwazyjnej"

Projekt realizowany w ramach POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły TUTAJ.

"Adaptacja pomieszczeń II piętra i części parteru budynku nr 3 GUMed przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku na potrzeby Kliniki Neurologii Rozwojowej"

Projekt realizowany w ramach POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły TUTAJ.

"Kontynuacja kompleksowej termomodernizacji infrastruktury Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego."

Projekt realizowany w ramach RPOWP – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego.

"Podniesienie jakości usług Medycznych w zakresie układu sercowo-naczyniowego poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla UCK"

Projekt realizowany w ramach RPOWP – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego.

Szczegóły TUTAJ.

"Doposażenie Oddziału Medycyny Nuklearnej poprzez zakup aparatury medycznej (SPECT/TK) wraz z adaptacją pomieszczeń w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku"

Projekt realizowany w ramach RPOWP – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego.

Szczegóły TUTAJ.

(05.12.16.) Konkurs na stanowisko kierownika ds. administracji, rozliczeń i promocji w projekcie

Szczegóły TUTAJ.

(21.12.16.) Wyniki konkursu na stanowisko kierownika ds. administracji, rozliczeń i promocji w projekcie

Szczegóły TUTAJ.