Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy nr 1/11/28/2021/25/852  zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje zadanie w  ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, pn.: "Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca". Zadanie zostało dofinansowane z  budżetu państwa.

Wartość inwestycji:

- 1 529 950,92 zł

Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia:

-  1 500 000,00 zł

Data podpisania umowy - 15 października 2021 r.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia zakupiono następujący sprzęt:

1. Wideobronchoskop - 4 szt.

2. Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego monitor(y) i urządzenia peryferyjne - 1 szt.

3. Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca - 6 szt.

4. Procesor obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym - 1 szt.

5. Wideobronchoskop ultrasonograficzny (EBUS) - 2 szt.

Doposażenie kliniki i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłonniaków. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy Nr 1/13/7/2022/25/482 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej zadanie w zakresie pn.: "Doposażenie kliniki i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i  leczenia białaczek i chłonniaków. Zadanie zostało dofinansowane z  budżetu państwa.

Wartość inwestycji:

- 2 000 550,19 zł

Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia:

- 2 000 000,00 zł

Data podpisania umowy - 6 września 2022 r.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia zakupiono następujący sprzęt:

1. Sekwentor NGS

2. Mikroskop optyczny - 2 szt.

3. Wirówka laboratoryjna - 3 szt.

4. Procesor tkankowy próżniowy

5. Cytometr przepływowy

Doposażenie zakładów radioterapii. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne informuje, że na podstawie umowy Nr 1/6/22/2021/25/1069 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje w  ramach Narodowej Strategii Onkologicznej zadanie w zakresie pn.: "Doposażenie zakładów radioterapii. Zadanie zostało dofinansowane z  budżetu państwa."

Wartość inwestycji

-  3 000 000,00 zł

Dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia:

-  3 000 000,00 zł

Data podpisania umowy - 3 listopada 2021 r.

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia zakupiono następujący sprzęt:
Dodatkowe funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem.

ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Projekt finansowany przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia na podstawie art. 65 ustawy z dnia  31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

20 czerwca 2022 r. została podpisana umowa nr DOI/FPC/COVID-19/25/2022/304 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego.

Wartość projektu:  2 527 777,00 zł.

Dofinansowanie: 100 %

W ramach podpisanej umowy zostały przekazane środki na sfinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z poniższym wykazem:

  • Diatermia z  wyposażeniem – 1 szt.
  • Zamrażarki - 80°C – 2 szt.
  • Sekwenator 8 – kompilarny z oprogramowaniem – 1 szt.
  • Termocykler Real-Time PCR – 1 szt.
  • Termocykler z gradientem temperatur – 1 szt.
  • Elementy do toru wizyjnego wraz z systemem nagrywania i zintegrowanej transmisji online OR1 – 1 szt.
  • Doposażenie aparatu USG w głowice oraz dodatkowe oprogramowanie – 1 szt.
  • Laser holmowy – 1 szt.
  • Nóż wodny- 1 szt.

 

 

 

[11.12.2019] Konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych

Gdańsk, 11 grudnia 2019 rok

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z  realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, pn.: "Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w  Gdańsku", ogłasza konkurs na przygotowanie materiałów promocyjnych:

1.     Projekty graficzne (ulotka, naklejka, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe) – 1 kompl.;
2.     Wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z  projektami:
a.     Tablica informacyjna – 1 szt.
b.     Tablica pamiątkowa – 1 szt.
c.     Ulotki – 1000 szt.
d.     Naklejki – 700 szt.
3.     Strona www – 1 szt.
4.     Ogłoszenie prasowe (zgodnie z projektem) – 1 szt.

Zapraszamy do składania ofert częściowych (wybrane punkt od 1 do 4) lub całkowitych (wszystkie punkty od 1 do 4).

Przygotowanie wszystkich materiałów musi się odbyć w oparciu o aktualne: Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 19 grudnia 2019 r. na adres:

Sekretariat Dyrektora Naczelnego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7

80-952 Gdańsk

z dopiskiem „Promocja Transplantacja”

- budynek nr 9 – Administracja, I piętro

Lub mailowo na adres: smierzewska@uck.gda.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

Doposażenie Centrum Urazowego w Gdańsku w aparaturę medyczną

Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje projekt w ramach:

POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

- "Doposażenie Centrum Urazowego w Gdańsku w aparaturę medyczną"

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0104/16, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:


Ogłoszenie konkurs Promocja informacje >>

"Poprawa dostępu do usług medycznych o znaczeniu ponadregionalnym przez doposażenie Zakładu Radiologii UCK w Gdańsku w rezonans magnetyczny"

Projekt realizowany w ramach POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły TUTAJ.

"Doposażenie w specjalistyczną aparaturę medyczną Centrum Urazowego w obecnie budowanym Centrum Medycyny Inwazyjnej"

Projekt realizowany w ramach POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły TUTAJ.

"Adaptacja pomieszczeń II piętra i części parteru budynku nr 3 GUMed przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku na potrzeby Kliniki Neurologii Rozwojowej"

Projekt realizowany w ramach POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły TUTAJ.

"Kontynuacja kompleksowej termomodernizacji infrastruktury Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego."

Projekt realizowany w ramach RPOWP – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego.

"Podniesienie jakości usług Medycznych w zakresie układu sercowo-naczyniowego poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla UCK"

Projekt realizowany w ramach RPOWP – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego.

Szczegóły TUTAJ.

"Doposażenie Oddziału Medycyny Nuklearnej poprzez zakup aparatury medycznej (SPECT/TK) wraz z adaptacją pomieszczeń w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku"

Projekt realizowany w ramach RPOWP – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego.

Szczegóły TUTAJ.

(05.12.16.) Konkurs na stanowisko kierownika ds. administracji, rozliczeń i promocji w projekcie

Szczegóły TUTAJ.

(21.12.16.) Wyniki konkursu na stanowisko kierownika ds. administracji, rozliczeń i promocji w projekcie

Szczegóły TUTAJ.