Regulamin wjazdu oraz parkowania pojazdów samochodowych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

PRZY UL. DĘBINKI I UL. SMOLUCHOWSKIEGO 17

Regulamin wjazdu oraz parkowania pojazdów samochodowych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w lokalizacji przy ul. Dębinki 7 i ul. Mariana Smoluchowskiego 17, zwany dalej Regulaminem, określa:

§ 1

1. Opłata za parkowanie na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego /UCK/ wynosi 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę, w tym pierwsze 20 minut jest bezpłatne. Po przekroczeniu 20 minut pobierana jest opłata jak za pełną godzinę.

2. Wjazd na teren UCK w dni robocze od godziny 8.00 do 15.00 jest płatny dla wszystkich pojazdów samochodowych, z wyjątkiem:

a. pojazdów uprzywilejowanych, takich jak: ambulanse, policja, straż pożarna, pogotowie gazownicze, energetyczne, ciepłownicze, żandarmeria wojskowa, służba więzienna oraz odpowiednio oznakowane samochody Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i służb serwisowych obsługujących UCK,

b. pojazdów należących do osób posiadających elektroniczny identyfikator, wystawiony przez Dział Administracyjno-Gospodarczy UCK, upoważniający do bezpłatnego parkowania na terenie UCK,

c. pojazdów firm dostawców, najemców (po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do Działu Administracyjno-Gospodarczego UCK przez komórkę org. odpowiedzialną za zawarcie umowy faktu zawarcia umowy), posiadających elektroniczny identyfikator, który wydawany jest:

- bezpłatnie, w przypadku świadczenia przez te podmioty usług krótkoterminowych, tj. do 2 miesięcy,

- płatnie, 200 zł. opłaty bezzwrotnej, w przypadku świadczenia usług długoterminowych, tj. powyżej 2 miesięcy, jednak nie dłużej niż rok.

d. pojazdów korporacji TAXI posiadającej aktualną umowę z UCK,

e. pojazdów osób niepełnosprawnych parkujących na przeznaczonych dla inwalidów miejscach parkingowych, na podstawie ważnej "Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej" wydawanej przez odpowiednie organy samorządowe.

W przypadku, gdy wszystkie wyznaczone miejsca będą zajęte, przebywanie pojazdu samochodowego na terenie UCK jest płatne na zasadach ogólnych wynikających z Regulaminu. Postój pojazdu na oznaczonym miejscu powinien być potwierdzony przez pracownika ochrony.

Zwolnienie z opłaty nie dotyczy pojazdów osób zatrudnionych w UCK nieposiadających elektronicznych identyfikatorów, wystawionych przez Dział Administracyjno-Gospodarczy UCK, upoważniających do bezpłatnego parkowania na terenie UCK, jeśli postój pojazdu odbywa się w czasie świadczenia przez nich pracy.

3. Przy wjeździe na teren UCK, kierujący pojazdem pobiera bilet parkingowy.

4. Opłata za parkowanie na terenie UCK dokonywana jest w kasach parkingowych oraz, w przypadku płatności kartą – przy szlabanach wyjazdowych. W przypadku awarii kasy parkingowej możliwe jest dokonanie opłaty w kasie fiskalnej przy bramie wyjazdowej nr III w godz. od 8:00 do 16:00, lub całodobowo - przy bramie wyjazdowej przy budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej.

5. Kara za zagubienie biletu parkingowego wynosi 100 zł.

§ 2

W przypadkach spornych, na podstawie złożonego wniosku na piśmie, decyzje co do zasadności opłat za wjazd na teren UCK podejmuje Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego lub Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno-Technicznych.