Regulamin wjazdu oraz parkowania pojazdów samochodowych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego


PRZY UL. DĘBINKI I UL. SMOLUCHOWSKIEGO 17

1.  Opłata za parkowanie na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego /UCK/ wynosi 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę, w tym pierwsze 20 minut jest bezpłatne. Po przekroczeniu 20 minut pobierana jest opłata jak za pełną godzinę.

2.  Wjazd na teren UCK w dni robocze od godziny 8.00 do 15.00 jest płatny dla wszystkich pojazdów samochodowych, z wyjątkiem:

a.  pojazdów uprzywilejowanych, takich jak: ambulanse, policja, straż pożarna, pogotowie gazownicze, energetyczne, ciepłownicze, żandarmeria wojskowa, służba więzienna oraz odpowiednio oznakowane samochody Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i służb serwisowych obsługujących UCK,

b. pojazdów należących do osób posiadających elektroniczny identyfikator, wystawiony przez Dział Administracyjno-Gospodarczy UCK, upoważniający do bezpłatnego parkowania na terenie UCK,

c. pojazdów firm dostawców, najemców (po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do Działu Adm.-Gosp. UCK przez komórkę org. odpowiedzialną za zawarcie umowy faktu zawarcia umowy), posiadających elektroniczny identyfikator, który wydawany jest:

  •  bezpłatnie, w przypadku świadczenia przez te podmioty usług krótkoterminowych, tj. do 2 miesięcy
  • płatnie, 200 zł opłaty bezzwrotnej, w przypadku świadczenia usług długoterminowych,tj. powyżej 2 miesięcy, jednak nie dłużej niż rok.

 d. pojazdów korporacji TAXI posiadającej aktualną umowę z UCK,

e.  pojazdów osób niepełnosprawnych parkujących na przeznaczonych dla inwalidów miejscach parkingowych, na podstawie ważnej "Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej" wydawanej przez odpowiednie organy samorządowe.

W przypadku, gdy wszystkie wyznaczone miejsca będą zajęte, przebywanie pojazdu samochodowego na terenie UCK jest płatne na zasadach ogólnych wynikających z Regulaminu. Postój pojazdu na oznaczonym miejscu powinien być potwierdzony przez pracownika ochrony.

3. Przy wjeździe na teren UCK kierujący pojazdem pobiera bilet parkingowy. Bilet parkingowy powinien być umieszczony w widocznym miejscu (np. wewnątrz pojazdu za szybą).   

4. Opłata za parkowanie na terenie UCK (dotyczy osób nieposiadających elektronicznego identyfikatora) dokonywana jest w kasach parkingowych. W przypadku awarii kasy parkingowej możliwe jest dokonanie opłaty w kasie fiskalnej przy bramie wyjazdowej nr III w godz. od 8:00 do 16:00, lub przy bramie wyjazdowej przy budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej w godz. od 16:00 do 8:00.

5.       Kara  za zagubienie elektronicznego identyfikatora/ biletu parkingowego wynosi 50 zł.
PRZY AL. ZWYCIĘSTWA 30

1. Płatne parkowanie na terenie UCK obowiązuje w godzinach od 8:00 do 15:00.

2. Opłata za parkowanie na terenie UCK wynosi 4 zł za każdą rozpoczętą godzinę, pierwsze 2 godziny są bezpłatne.

3. Parkowanie na terenie UCK w dni robocze od godziny 8.00 do 15.00 jest płatne dla wszystkich pojazdów samochodowych, z wyjątkiem:

a. pojazdów uprzywilejowanych, takich jak: ambulanse, policja, straż pożarna, pogotowie gazownicze, energetyczne, ciepłownicze, żandarmeria wojskowa, służba więzienna oraz odpowiednio oznakowane samochody Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i służby serwisowe obsługujące UCK,

b. pojazdów należących do osób posiadających elektroniczny identyfikator, wystawiony przez Dział Administracyjno-Gospodarczy UCK, upoważniający do bezpłatnego pobytu na terenie UCK.

4. Przy wjeździe na teren UCK, kierujący pojazdem pobiera bilet parkingowy. Bilet parkingowy winien być umieszczony w widocznym miejscu (np. wewnątrz pojazdu za szybą). Opłata za parkowanie na terenie UCK (dotyczy osób nie posiadających identyfikatora) dokonywana jest w kasie parkingowej.

5.  Kara  za zagubienie elektronicznego identyfikatora/ biletu parkingowego wynosi 50 zł.


W przypadkach spornych, na podstawie złożonego wniosku na piśmie, decyzje co do zasadności opłat za wjazd na teren UCK podejmuje Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego lub Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Administracyjno-Technicznych.