Klinika Psychiatrii Dorosłych

Klinika Psychiatrii Dorosłych jest nowoczesnym ośrodkiem klinicznym specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych.

Dysponując nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, prowadzimy w szerokim zakresie diagnostykę i leczenie zaburzeń i chorób psychicznych, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i w trybie otwartym. Celem naszej pracy jest niesienie najwyższej jakości pomocy chorym i potrzebującym, cierpiącym z powodu dolegliwości psychicznych, oraz ich rodzinom.

Ponadto lekarze Kliniki Psychiatrii Dorosłych wykonują konsultacje specjalistyczne na rzecz oddziałów stacjonarnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. W Klinice odbywa się szkolenie studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także szkolenie podyplomowe lekarzy oraz szkolenie rezydentów w ramach szkolenia specjalizacyjnego.

Do oddziału kierowani są pacjenci z całego regionu szczególnie trudni klinicznie, lekooporni. Zespół terapeutyczny tworzą doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy. W ramach opieki całodobowej oraz oddziału dziennego, gwarantujemy leczenie biologiczne (farmakoterapia, zabiegi elektrowstrząsowe), oddziaływania psychoterapeutyczne, psychoedukację pacjentów i ich rodzin oraz oddziaływania rehabilitacyjne. Pacjenci leczeni w ośrodku uczestniczą w psychoterapii indywidualnej, grupowej, społeczności terapeutycznej, terapii zajęciowej.

Klinika zapewnia kompleksową diagnostykę psychiatryczną, obejmującą m.in. diagnostykę laboratoryjną, badania neuropsychologiczne, badania neuroobrazowe i neurofizjologiczne oraz konsultacje lekarzy różnych specjalności  Przyjęcie na Oddział odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry oraz rozmowy kwalifikacyjnej z Ordynatorem Oddziału. Poradnia przykliniczna zapewnia kompleksową diagnostykę, różnicowanie, farmakologiczne i psychoterapeutyczne leczenie szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych. Różnorodność form opieki nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi pozwala na zachowanie płynności leczenia od ambulatoryjnego poprzez leczenie w ramach oddziałów dziennych do stacjonarnych dla chorych wymagających intensywnego leczenia i opieki w warunkach całodobowych.

Klinika Psychiatrii Dorosłych dysponuje w sumie bazą 50 łóżek szpitalnych, a także prowadzi działalność leczniczą w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. W swojej strukturze organizacyjnej obejmuje:

 • Oddział Ogólnopsychiatryczny A i B
 • Oddział Dzienny
 • Poradnię Zdrowia Psychicznego


Nasz personel

 • ORDYNATOR

  prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała

 • PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

  mgr Dorota Ryś

 • dr n. med. Maria Gałuszko-Węgielnik

 • dr n. med. Karol Grabowski

 • dr n. med. Katarzyna Jakuszkowiak-Wojten

 • lek. Kamil Podgórski

 • dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz

 • lek. Piotr Sowiński

 • lek. Joanna Szarmach

 • dr n. med. Mariusz Wiglusz

 • dr n. med. Alina Wilkowska

 • lek. Adam Włodarczyk

Usługi medyczne

W ośrodku prowadzona jest diagnostyka, leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne pacjentów z szerokim zakresem zaburzeń i chorób psychicznych: w tym zaburzeń depresyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń z kręgu schizofrenii, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń konwersyjnych, zaburzeń występujących pod postacią somatyczną, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości, organicznych zaburzeń psychicznych włącznie z zespołami objawowymi,  uzależnienia od środków uspokajających i nasennych.

Główne usługi medyczne:

 • prowadzenie działalności leczniczo-usługowej w zakresie psychiatrii w warunkach szpitalnych – oddziałów opieki całodobowej oraz dziennych, a także w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego
 • diagnostyka i leczenie lekoopornych postaci zespołów depresyjnych, lękowych (metody leczenia skojarzeniowego, potencjalizującego, zabiegi elektrowstrząsowe przy użyciu nowoczesnego sprzętu), lekoopornych form schizofrenii, profilaktyka zaburzeń afektywnych
 • wielopłaszczyznowa ocena stanu psychicznego, uwzględniająca biologiczne oraz psychologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych, oparta na nowoczesnych psychiatrycznych narzędziach diagnostycznych, skalach ocen, testach psychologicznych
 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie zaburzeń funkcji układu nerwowego
 • prowadzenie badań nad nowymi metodami diagnostyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń psychicznych
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej
 • wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w codziennej praktyce
 • wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia dla celów sądowych, ubezpieczeniowych etc.

Programy edukacyjne

Jesteśmy ośrodkiem kształcenia podyplomowego z zakresu psychiatrii, psychologii klinicznej, posiadamy akredytacje do odbywania staży z psychiatrii dla lekarzy innych specjalności. W ramach działalności statutowej w Klinice Psychiatrii Dorosłych mogą odbywać stacjonarne studia doktoranckie absolwenci kierunków medycznych, społecznych i biologicznych. Ponadto realizujemy zajęcia ze studentami Wydziału lekarskiego. Przy  Klinice prężnie działa także Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zrzeszające młodych adeptów sztuki lekarskiej szczególnie zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej.

  Zespól kliniki bierze czynny udział w rozwoju terapii zaburzeń psychicznych, a także uczestnicy w  działaniach edukacyjnych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, realizowanych w województwie pomorskim.


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Psychiatrii Dorosłych

Kontakt:
Tel. 58 584 46 50
Rejestracja: 58 584 46 58
E-mail: psychiatria@uck.gda.pl

Punkt Przyjęć Planowych
budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
sekretariat na parterze, pok.11
czynny od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 14.35