Nowy kierunek studiów w GUMed

Kolejne studia dualne w GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny powiększył swoją ofertę edukacyjną o kolejne studia o profilu praktycznym. Od nowego roku akademickiego chętni mogą podjąć kształcenie na kierunku „Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia”. Są to studia I stopnia, które realizowane będą przez Uczelnię w partnerstwie z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz COPERNICUS Podmiotem Leczniczym Sp. z o.o. Umowę o współpracy podpisali 5 czerwca br. przedstawiciele stron – prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i  organizacji kształcenia GUMed, dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski oraz prezes COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Dariusz Kostrzewa. W spotkaniu udział wzięli również: prof. Andrzej Basiński – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMed, dr Marzena Zarzeczna-Baran – kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i  Medycyny Społecznej GUMed, kierownik nowo powstałego kierunku studiów oraz dr Piotr Popowski i dr Michał Brzeziński z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed.

– Mam nadzieję, że zaproponowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny nowa formuła studiów  znacząco zmieni status zdrowia publicznego w  naszym kraju – mówił prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia GUMed. – Wspólnie stworzyliśmy nowoczesny i  atrakcyjny dla studentów program studiów, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracowników i ich pracodawców, jak również uwzględnia dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

 „Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia” to unikatowy w skali kraju kierunek przygotowujący studentów do pracy w sektorze ochrony zdrowia na średnim szczeblu wykonawczym oraz zarządczym. Kierunek ten jest odpowiedzią na rosnące potrzeby profesjonalizacji osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, nie wykonujących zawodu medycznego. Ich formuła, łącząca teorię z  praktyką, wpisuje się w założenia reformy szkolnictwa wyższego, która zakłada rozszerzenie i pogłębienie współpracy nauki z praktyką.

Założeniem wprowadzanego kierunku studiów jest połączenie wiedzy z zakresu zdrowia publicznego oraz zarządzania w różnych podmiotach systemu ochrony zdrowia. Takie unikalne połączenie ma na celu przygotowanie absolwenta do efektywnej pracy w podmiotach leczniczych, jednostkach administracji centralnej i samorządowej przy zrozumieniu przez niego uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

- Jestem przekonany, że podjęcie tej ambitnej współpracy na nowych płaszczyznach pozwoli wykształcić pracowników odpowiednio przygotowanych do współpracy z personelem medycznym, jak również rozwiąże wiele problemów natury prawnej, które obecnie spotykamy na swojej drodze – dodał prezes Dariusz Kostrzewa.

Celem współpracy GUMed z UCK i spółką COPERNICUS jest stworzenie nie tylko odpowiedniej bazy dydaktycznej umożliwiającej praktyczne zdobywanie oraz testowanie wiedzy czy umiejętności, ale również zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów z obu podmiotów leczniczych w realizację dydaktyki i prowadzenie praktyk dla studentów.  Dzięki tej współpracy już w trakcie studiów studenci uzyskają niezbędne doświadczenie do podjęcia pracy, zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami rynku. Współpraca z wymienionymi podmiotami da studentom możliwość zbudowania własnego obrazu realiów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – z jego możliwościami i  barierami. Umożliwi to absolwentom bardziej precyzyjne określenie przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego w tym obszarze. 

- Jako dyrektor szpitala klinicznego pragnę podkreślić, coś co jest dla mnie szczególnie istotne – proces adaptacji absolwenta do potrzeb pracy w szpitalu zajmuje sporo czasu – tłumaczył dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski. – Zdecydowanie bardziej efektywni są kandydaci już posiadający przygotowanie teoretyczne, których łatwiej jest wdrożyć do funkcjonowania w tej rzeczywistości.

W Polsce wciąż niewiele uczelni kształci absolwentów kierunków zdrowia publicznego, sprofilowanych na praktyczne zarzadzanie działaniami w obszarze zdrowia. Doświadczenia europejskie i  światowe wskazują, że osoby z wykształceniem w kierunku zarządzania/administracji w systemie ochrony zdrowia stanowią istotne uzupełnienie i połączenie pomiędzy personelem medycznym a pozostałymi uczestnikami systemu. Program studiów ma umożliwić absolwentom podejmowanie pracy na stanowiskach wykonawczych oraz średniego stopnia kierowniczego podmiotach leczniczych, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji centralnej, a także w instytucjach nadzorczych, kontrolnych i organizacjach pozarządowych.

Studia na kierunku „Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia” to już druga propozycja Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kształcenia dualnego. W roku akademickim 2017/2018 GUMed rozpoczął nauczanie na kierunku „Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny” we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA i Oceanic. To dwuletnie studia II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed. Celem kształcenia na tym kierunku jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w  przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze, wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety. Studenci kierunku mogą rozwinąć swoją wiedzę chemiczno-biologiczną z naciskiem na praktyczne metody wytwarzania przemysłowego leków i kosmetyków, a także kontroli ich jakości, dopuszczania do obrotu oraz dystrybucji i marketingu. Wśród wykładanych przedmiotów znajujdą się m.in. technologia formulacji, analiza leków i kosmetyków, biotechnologia, farmakologia i toksykologia, prawodawstwo, badania przedrejestracyjne i  transfer technologii oraz dobra praktyka wytwarzania i dystrybucji.