Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL)

Zadaniem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym i spełniają określone warunki.

O przyjęciu do ZOL decyduje:

 • stan zdrowia i niesprawność fizyczna,
 • brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji,
 • konieczność stałej kontroli lekarskiej,
 • potrzeba profesjonalnej pielęgnacji,
 • potrzeba rehabilitacji
 • 40 punktów lub mniej na skali Barthel.

Skala Barthel – skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w  niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych).

Nasz oddział dysponuje 22 łóżkami z 1, 2 i 3 osobowymi pokojami.

NFZ finansuje świadczenia zdrowotne w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, natomiast pacjent ponosi koszty wyżywienia i  zakwaterowania. Sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. 2012, poz. 731).

Pacjent objęty opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ma zapewnione niezbędne leki, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze (np. pieluchomajtki), badania diagnostyczne, żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Pacjent objęty świadczeniami w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, za zgodą lekarza, może uzyskać przepustkę. Na czas jej trwania świadczeniodawca powinien zaopatrzyć pacjenta w niezbędne leki, wyroby medyczne i środki pomocnicze. Łączny czas pobytu chorego na przepustkach nie powinien być dłuższy niż 10% czasu pobytu w zakładzie danego świadczeniodawcy w  danym roku.

W przypadku gdy w trakcie pobytu w zakładzie pacjent zostanie skierowany i przyjęty do leczenia szpitalnego, po jego wypisaniu ze szpitala nie jest konieczne ponowne składanie wniosku o przyjęcie do zakładu.

Zakład opiekuńczo-leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne. Nie mogą więc trafiać tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u  których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Nasz personel

 • kierownik zakładu

  dr n. o zdrowiu Beata Papiernik

 • specjalista chorób wewnętrznych

  Grzegorz Gołębiowski

 • koordynator

  dr n. med. Agnieszka Gorzewska

 • dr n. med. Dominika Grzegowska

 • lek. Monika Marzec

 • lek. Tomasz Nadolny

Usługi medyczne

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna)
 • leczenie innych objawów somatycznych
 • opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną
 • rehabilitację na zlecenie lekarza hospicjum stacjonarnego
 • zapobieganie powikłaniom
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego, w  hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej
 • opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

 • badania diagnostyczne
 • leki i wyroby medyczne

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna)
 • leczenie innych objawów somatycznych
 • opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną
 • rehabilitację na zlecenie lekarza hospicjum domowego
 • zapobieganie powikłaniom
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym
 • ordynacja leków
 • bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych wymienionych w ust. 3 części II załącznika nr 2 do rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kontakt:
tel. 58 347 16 80
e-mail: zolihosp@uck.gda.pl

al. Zwycięstwa 30, 80-219 Gdańsk