Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii

Działalność Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii obejmuje diagnostykę i  leczenie:

 • cukrzycy typu 1, cukrzycy typu 2, cukrzyc wtórnych, cukrzyc uwarunkowanych genetycznie, prediabets
 • chorób współistniejących z cukrzycą
 • zaburzeń w  gospodarce lipidowej, w tym hipercholesterolemii rodzinnej
 • hiperinsulinizmu wrodzonego
 • hipoglikemii
 • nadwagi i otyłości
 • zaburzeń wzrastania
 • chorób układu podwzgórzowo - przysadkowego
 • chorób tarczycy
 • chorób nadnerczy
 • zaburzeń dojrzewania płciowego i różnicowania płci
 • zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej
 • zespołów genetycznych z towarzyszącymi zaburzeniami endokrynnymi, w tym dystrofii mięśniowej Duchenne’a, zespołu Pradera - Williego, zespołu Turnera

Nasz personel

 • ordynator

  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec

 • pielęgniarka oddziałowa

  mgr Justyna Drabik

 • lek. Anna Alska

 • dr n. med. Joanna Bautembach

 • dr n. med. Dorota Birkholz-Walerzak

 • dr n. med. Matylda Hennig

 • dr n. med. Marta Herstowska

 • lek. Joanna Kończal

 • dr n. med. Maria Korpal-Szczyrska

 • lek. Maciej Ledwosiński

 • dr n. med. Maja Okońska

 • dr n. med. Ada Przygocka-Pieniążek

 • dr n. med. Małgorzata Szmigiero-Kawko

 • lek. Beata Sztangierska

 • lek. Joanna Wojculewicz

 • dr n. med. Anna Wołoszyn-Durkiewicz

 • lek. Karolina Wójcikiewicz

 • dr n. med. Magdalena Żalińska

 • OPIEKA DIETETYCZNA

 • dr n. med. Agnieszka Lejk

 • dr n. med. Magdalena Pieszko

 • mgr Anna Szulc

 • OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

 • mgr Malwina Musiał-Paździor

 • mgr Magdalena Połaniecka

Usługi medyczne

 • leczenie ostrych powikłań cukrzycy
 • stosowanie nowoczesnych terapii w leczeniu cukrzycy typu 1 i typu 2
 • podłączanie osobistych pomp insulinowych w ramach świadczenia odrębnie kontraktowego
 • podłączania systemów ciągłego monitorowania glikemii
 • testy dynamiczne oceniające funkcję przysadki mózgowej i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • badania podstawowe oceniające funkcję gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • testy diagnostyczne w kierunku cukrzycy i zaburzeń w gospodarce węglowodanowej i lipidowej, wapniowo-fosforanowej
 • realizacja programów lekowych: leczenie hormonem wzrostu, insulinopodobnym czynnikiem wzrostu oraz leczenie  przedwczesnego dojrzewania płciowego
 • prowadzenie badań klinicznych w dziedzinie diabetologii i endokrynologii dziecięcej
Programy edukacyjne

Klinika Pediatrii Diabetologii i Endokrynologii prowadzi kursy szkoleniowe dla studentów objętych programem specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej z ramienia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na temat:

 • terapia cukrzycy za pomocą indywidualnych pomp insulinowych,
 • systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM),
 • podstawy żywienia w cukrzycy i w innych chorobach układu dokrewnego.

 W Klinice odbywają się szkolenia dla pacjentów z cukrzycą oraz edukacja pacjentów leczonych hormonem wzrostu.

Terapia Tregs

Informacje na temat wstępnych kryteriów rekrutacji pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 do terapii komórkowej cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty T- regulatorowe CD4+CD25+CD127 (terapia Tregs), na podstawie których pacjent może zostać poddany badaniom kwalifikacyjnym w Klinice Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii:


Terapia immunologiczna z użyciem limfocytów T-regulatorowych ma za zadanie hamowanie procesu autoimmunologicznego i tym samym spowolnienie rozwoju cukrzycy typu 1 poprzez wydłużenie okresu insulinosekrecji i remisji cukrzycy. Jej celem jest złagodzenie i spowolnienie naturalnego przebiegu cukrzycy typu 1.

Wstępne kryteria na podstawie których pacjent może zostać poddany badaniom kwalifikacyjnym w Klinice Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii w Gdańsku:

 • wiek 6-17 lat (ostateczna decyzja podejmowana przez lekarza)
 • masa ciała > 30 kg oraz BMI między 20 a 80 percentylem na siatce centylowej BMI lub w kalkulatorze OLAF (ostateczna decyzja podejmowana przez lekarza) 
 •  wczesna faza cukrzycy typu 1 – optymalnie stan prediabetes i pierwsze 4 miesiące trwania choroby
 • poziom C-peptydu na czczo przy rozpoznaniu cukrzycy > 0,6 ng/ml – zbadany przy glikemii nie wyższej jak 130 mg/dl i utrzymujący się na co najmniej takim poziomie do czasu kwalifikacji (może być wymagany aktualny wynik C-peptydu na czczo z glukozą na czczo- pobrane jednoczasowo)
 • potwierdzone tło autoimmunologiczne cukrzycy typu 1 tj. dodatnie miano autoprzeciwciał potwierdzających destrukcję komórek beta trzustki (anty-GAD –przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego, ICA –przeciwwyspowe, IAA –przeciwinsulinowe, anty-ZnT8-przeciwko transporterowi cynku, anty-IA2 - przeciwtyrozynowe)
 • całkowite zapotrzebowanie na insulinę < 0,5 j./ kg masy ciała/ dobę (optymalnie <0,3j./kg masy ciała/ dobę) oraz brak wyraźnej tendencji do zwiększania się zapotrzebowania w kolejnych tygodniach terapii insulinowej
 • wyrównany profil dobowy glikemii
 • nieprzyjmowanie na stałe innych leków poza insuliną (nie dotyczy witaminy D, hormonów tarczycy, leków przeciwalergicznych, leków stosowanych miejscowo np. wziewnie, na skórę)
 • brak chorób współistniejących oraz przebytych, w szczególności:

- wykluczenie celiakii lub dobrze wyrównana celiakia (ujemne p/ciała)
- zaburzeń układu krwiotwórczego (niedokrwistość, limfopenia, neutropenia, małopłytkowość)
- nowotworów (aktualnych lub przebytych)
- zakrzepicy (aktualnych lub przebytych)
- nadciśnienia tętniczego (zweryfikowane w kalkulatorze OLAF)
- mikro- lub makroalbuminurii (posiadanie wyniku dobowej zbiórki moczu z oceną wydalania albuminy lub badania UACR z  porannej porcji moczu)
- retinopatii (posiadanie wyniku badania okulistycznego z oceną dna oczu)
- niedoboru IgA i innych niedoborów immunologicznych
- układowych zakażeń grzybiczych, aktywnych ognisk zapalnych w organizmie np. próchnica zębów (wymagane zaświadczenie od lekarza dentysty), przewlekłe zapalenia np. zatok przynosowych, nawracające zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze trudno poddające się leczeniu
- aktywnego zakażenia wirusem EBV (ujemne przeciwciała anty-EBV w klasie IgM)
- przebytego lub aktywnego zakażenia wirusem HIV, HCV, HBV, prątkiem gruźlicy, krętkiem kiły


 • posiadanie kompletu szczepień zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych (zaświadczenie od lekarza pediatry POZ)
 •  w przypadku znamion barwnikowych na skórze w szególności licznych, >0,5 cm, atypowych lub budzących niepokój onkologiczny - posiadanie zaświadczenia od lekarza dermatologa z oceną dermatoskopową znamion
 • stosowanie się prawidłowo do zasad samokontroli cukrzycy, w szczególności zasad zdrowego odżywiania, regularnego monitoringu glikemii, dostosowanego do zapotrzebowania organizmu dawkowania insuliny, regularnej aktywności fizycznej.
 • zdolność pacjenta oraz rodziców lub opiekunów dziecka do leczenia i cukrzycy zgodnie z przyjętymi standardami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w zakresie samokontroli cukrzycy oraz stosowanej insulinoterapii. Dobry poziom edukacji w tym zakresie. Dobra współpraca z personelem medycznym i stosowanie się do wydawanych zaleceń
 • w przypadku wdrożonego leczenia insuliną stosowanie analogów insuliny (nie insulin NPH i krótkodziałających)
 •  brak trudności przy pobieraniu krwi żylnej (w tym znaczna igłofobia u dziecka)
 • brak zaburzeń sfery emocjonalnej i  psychicznej u dziecka i rodziców/ opiekunów (np. zaburzeń depresyjnych, zaburzeń odżywiania, braku akceptacji choroby, braku motywacji do leczenia, obecności nałogów itp.) utrudniających leczenie cukrzycy i współpracę z  zespołem terapeutycznym

 

Terapia może być zastosowana wyłącznie u pacjentów chętnych do współpracy, którzy są wystarczająco dobrze wyedukowani w zakresie samokontroli cukrzycy oraz nie mają współistniejących zaburzeń sfery emocjonalnej i psychicznej (np. zaburzeń depresyjnych, zaburzeń odżywiania, braku akceptacji choroby, braku motywacji do leczenia, obecności nałogów itp.).

Ostateczne decyzje dotyczące kwalifikacji pacjentów do terapii Tregs podejmuje zespół terapeutyczny Kliniki w oparciu o całość obrazu klinicznego oraz ocenę rokowania odpowiedzi na terapię.

Kontakt:

Klinika Pediatrii, Diabetologii i  Endokrynologii UCK
mail: treg@uck.gda.pl

W przypadkach wątpliwych Kontakt telefoniczny z Sekretariatem Kliniki w godz. 10:00-14:00 tel. 58 349 28 98.

Przed podjęciem kontaktu proszę przygotować dokumentację medyczną z okresu rozpoznania cukrzycy i zapoznać się z wynikami badań, w szczególności wymienionych w powyższych kryteriach.

Uwaga! Terapia finansowana jest w  chwili obecnej ze środków własnych (tj. komercyjnie).

Koszty:

 • kwalifikacja pacjenta w Klinice Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii UCK w Gdańsku - 4500 zł
 • leczenie komórkami Tregs – 2 dawki po 165 000 zł/dawkę – leczenie 2 dawkami Treg (2. dawka stosowana po 3-5 miesiącach) – łącznie 330 000 zł

 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii

Kontakt:
Sekretariat kliniki
Tel. 58 349 28 98
E-mail: diabetologiadziecieca@uck.gda.pl

Oddział Diabetologii Dziecięcej
(bud. nr 2 - I piętro):
- gabinet lekarski (58) 349 28 90
- punkt pielęgniarski 58 349 28 93

Oddział Endokrynologii Dziecięcej
(bud. nr 3 - I piętro):
- gabinet lekarski 58 349 28 01 lub 27 73
- punkt pielęgniarski 58 349 28 79

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
I piętro