Projekty unijne

Doposażenie Centrum Urazowego w Gdańsku w aparaturę medyczną

Obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje projekt w ramach:

POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

- "Doposażenie Centrum Urazowego w Gdańsku w aparaturę medyczną"

Beneficjent - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0104/16, § 4 ust. 17, informuje o istnieniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:


Ogłoszenie konkurs Promocja informacje >>

[05.02.2018] Konkurs na przygotowanie SW do projektu „Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na realizację Projektu „Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku” poszukuje wykonawcy Studium Wykonalności.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Przygotowanie pełnego dokumentu – Studium Wykonalności – zgodnie z wytycznymi POIŚ, w tym opracowanie:

1) Rozdział 1 - Opis Beneficjenta;

2) Rozdział 2 – Opis przedmiotu studium;

3) Rozdział 3 – Opis projektu;

4) Rozdział 4 – Opis istniejącego systemu;

5) Rozdział 5 - Analiza popytu;

6) Rozdział 6 – Analiza techniczna i/lub technologiczna;

7) Rozdział 7 – Analiza kosztów i korzyści;

8) Rozdział 8 – Analiza oddziaływania na środowisko;

9) Rozdział 9 – Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu;

10) Rozdział 10 – Promocja i informacja.

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie oferty do dnia 19lutego2018 r. na adres:

Sekretariat
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk lub mailem na adres: info@uck.gda.pl

z dopiskiem „ProjektPOIŚ –OŚRODEK LECZENIA NIEPŁODONOŚCI”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

[22.02.2018] Wyniki konkursu na SW do projektu „Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”

 W związku z przygotowaniem projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych) na realizację Projektu „Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku” wybrano wykonawców Studium Wykonalności.

Przygotowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wytycznymi w  ramach POIiŚ 9.2. zajmą się:

  • Monika Wyrzykowska,
  • Paulina Pogońska,
  • Marek Graczyk.