Informacja dla studentów zainteresowanych re­ali­za­cją prak­tyk stu­denc­kich

 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

§ 1

 1. Niniejsze zapisy okre­ślą wa­run­ki re­ali­za­cji prak­tyki stu­denc­kiej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
 2. Wa­run­kiem re­ali­za­cji prak­tyki stu­denc­kiej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, zwa­nym dalej UCK, jest zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy UCK, a podmiotem kierującym studenta na praktykę studencką, prowadzącym kształcenie w zawodach medycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zwanym dalej Uczelnią.
 3. Porozumienie o którym mowa w ust. 2, zawierane jest zgodnie z wzorem dostępnym na stronie uck.pl w zakładce KARIERA/PRAKTYKI,STAŻE,WOLONTARIATY. 
 4. Decyzję w  sprawie możliwości odbycia praktyki studenckiej, w poszczególnych komórkach organizacyjnych UCK, podejmuje Kierownik właściwej Komórki Organizacyjnej UCK.
 5. Pomocniczy wzór zgłoszenia na praktykę stanowi załącznik nr 1 do porozumienia.
 6. Przez Kierownika Komórki Organizacyjnej należy rozumieć w zależności od zakresu prowadzonej działalności przez komórkę organizacyjną UCK: Ordynatora, Pielęgniarkę Oddziałową, Położną Oddziałową, Kierownika Administracyjnego.
 7. Szczegółowe dane kontaktowe poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się na stronie uck.pl w zakładce KONTAKTY.
 8. Osobą reprezentującą UCK w przedmiotowej kwestii jest Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych

§ 2

Przyjęcie na prak­ty­kę stu­denc­ką – krok po kroku:

 1. osoba zainteresowana odbyciem praktyki studenckiej składa lub przesyła zgłoszenie na praktykę studencką, któ­re­go pomocniczy wzór sta­no­wi zał. nr 1 porozumienia, do Kierownika właściwej komórki organizacyjnej UCK, w której ma odbyć się praktyka, w celu uzyskania zgody na jej realizację, wraz z określeniem liczby godzin i szczegółowym programem praktyki studenckiej, zaakceptowanym przez Uczelnię;
 2. zgłoszenie należy przesłać minimum miesiąc przed planowanym rozpoczęciem prak­ty­ki;
 3. osoba zainteresowana zobligowana jest do dostarczenia do macierzystej Uczelni wstępnej zgody na realizację praktyki wraz z wzorem porozumienia obowiązującego w UCK i innymi wymaganymi dokumentami (zgodnie z  załącznikami do porozumienia);
 4. realizacja praktyki możliwa jest po podpisaniu porozumienia pomiędzy UCK, a Uczelnią zgodnie z wzorem dostępnym na stronie uck.pl w zakładce KARIERA,PRAKTYKI,STAŻE,WOLONTARIATY;
 5. podpisane przez Uczelnię porozumienie, w dwóch egzemplarzach, należy przesłać do Z-cy Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych. Po podpisaniu porozumienia, jeden egzemplarz zostaje odesłany do Uczelni.

§ 3

Wymagania wobec osób zainteresowanych odbyciem praktyki studenckiej:

 1. Warunkiem podpisania porozumienia z Uczelnią jest posiadanie przez ubiegającego się o praktykę:

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - OC.

b) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW. Dokument ubezpieczenia powinien obejmować ubezpieczenie od zdarzeń medycznych oraz zobowiązanie ubezpieczyciela do pokrycia kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji praktykanta na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny. W przypadku ekspozycji studenta na materiał potencjalnie zakaźny, UCK prowadzi procedurę postępowania poekspozycyjnego, a jego koszty pokrywa Uczelnia/Jednostka kierująca. Uczelnia pokrywa w szczególności koszty badań w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej powstałej w wyniku kontaktu z materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym i ryzykiem zakażenia HIV, HBV, HCV oraz koszty profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego studenta;;

c) za­świad­cze­nia le­kar­skiego o braku przeciwska­zań do od­by­cia prak­ty­ki, aktualnego badania profilaktycznego i dla celów sanitarno-epidemiologicznych w ochronie zdrowia;

d) wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa szczepienia ochronne;

        2. Brak  któ­re­go­kol­wiek z wy­ma­ga­nych do­ku­men­tów, wymienionych w § 3 ust. 1, unie­moż­li­wia roz­po­czę­cie prak­ty­ki studenckiej.


§ 3

Pierwszy dzień praktyki:

 1. W pierwszym dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej student/studentka zobowiązany/a jest zgłosić się do:

a) Inspektoratu ds. BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej, który za­po­zna­je stu­den­ta z prze­pi­sa­mi bhp (fakt ten potwierdza stosowne pisemne oświad­cze­nie) – budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej, III piętro ul. Smoluchowskiego 17;

b) Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych, która zapoznaje studenta/kę z  procedurami/zasadami sanitarno-epidemiologicznymi  (fakt ten potwierdza stosowne pisemne oświad­cze­nie);

c) Dzia­łu Spraw Pracowniczych, celem zapoznania się z za­kła­do­wym re­gu­la­mi­nem pracy, prze­pi­sa­mi do­ty­czą­cy­mi ochrony informacji niejawnych (fakt ten potwierdza stosowne pisemne oświad­cze­nie) – budynek nr 9, piętro II, ul. Dębinki 7;

d) Jednocześnie w pierwszym dniu praktyki student/studentka zapoznaje się z  procedurami/zasadami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych (fakt ten potwierdza stosowne pisemne oświadczenie) oraz nadawane jest niezbędne upoważnienie.

        2. Bez­po­śred­nim opie­ku­nem stu­den­ta skie­ro­wa­ne­go na prak­ty­kę jest Or­dy­na­tor/Le­karz Kierujący/Kie­row­nik Komórki Organizacyjnej/Pielęgniarka Oddziałowa/Położna Oddziałowa, w któ­rym od­by­wa się prak­ty­ka (lub osoba przez niego wy­zna­czo­na).

   

§ 4

1. Każdy osoba odbywająca praktykę studencką zo­bo­wią­za­na jest do:

a) przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu pracy UCK, Regulaminu organizacyjnego UCK, zarządzeń     Dyrektora Naczelnego UCK, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, polityki bezpieczeństwa danych osobowych i  instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych oraz postępowanie zgodnie z procedurami i instrukcjami Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w UCK;

b) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przepisów przeciwpożarowych;

c) przestrzegania i realizowania programu praktyk zgodnie z obowiązującymi przepisami;

d) przestrzegania zasad współżycia społecznego w UCK, w szczególności wobec pacjentów i  pracowników, poszanowanie godności osobistej innych pracowników;

e) dbania o  dobro UCK i jego pacjentów, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić zarówno UCK, jak i pacjentów na szkodę (zachowanie tajemnicy informacji niejawnych, przedsiębiorstwa, zawodowej, danych medycznych i osobowych uzyskanych w związku z odbywaniem praktyki w UCK);

f) dbania o czystość i porządek na stanowisku gdzie realizowana jest praktyka;

g) użytkowania sprzętu i wyposażenia odpowiedzialnie i zgodnie z przeznaczeniem,

e) stosownie do programu praktyki i miejsca jej odbywania stosowania ubrania roboczego (w przypadku komórek medycznych fartuch) i obuwia roboczego, zapewniającego zachowanie zasad higieny i  bezpieczeństwa (UCK nie zapewnia ubioru i obuwia roboczego);

f) posiadania identyfikatora i/lub legitymacji studenta wskazujących w szczególności imię i nazwisko studenta oraz nazwę Uczelni;


2. Każda osoba odbywająca praktykę studencką w UCK ma prawo do:

a) realizacji zakresu pro­gra­mu praktyki studenckiej - zgodnie z  obowiązującymi przepisami;

b) ko­rzy­sta­nia z mie­nia UCK w za­kre­sie nie­zbęd­nym do re­ali­za­cji celów wy­ni­ka­ją­cych z pro­gra­mu prak­ty­ki studenckiej;

c) zgła­sza­nia pytań, uwag i oceny realizacji praktyki studenckiej;

d) uzy­ska­nia wpisu w do­ku­men­ta­cji wy­sta­wio­nej przez Uczelnię.

§ 5

 1. Po za­koń­cze­niu prak­ty­ki, student/ka otrzy­mu­je za­świad­cze­nie po­twier­dza­ją­ce od­by­cie prak­ty­ki lub uzy­sku­je wpis w przed­ło­żo­nym przez niego do­ku­men­cie.
 2. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji praktyki studenckiej rozstrzygają wspólnie wskazane w podpisanym porozumieniu osoby upoważnione do reprezentowania UCK oraz Uczelni.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.