Uniwersyteckie Centrum Kliniczne uprzejmie informuje, że zainteresowani odbywaniem wakacyjnych praktyk studenckich zobowiązani są:

  • wystąpić w tej sprawie z pisemnym podaniem do Dyrektora Naczelnego UCK ze wskazaniem terminu odbywania praktyki, danych osobowych, nr telefonu, na którym będzie adnotacja kierownika/ordynatora kliniki/zakładu o zgodzie na tę praktykę - zgodę wydaje kierownik komórki organizacyjnej (lub osoba przez niego upoważniona), w której będzie odbywana praktyka,
  • do podania należy dołączyć kserokopię polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • przedstawić projekt porozumienia w tej sprawie między macierzystą uczelnią a UCK,
  • powyższą dokumentację w komplecie należy przekazać do UCK (listem poleconym lub bezpośrednio).