Udostępnianie dokumentacji

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają szczególnej ochronie prawnej, w związku z tym udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku osoby uprawnionej/upoważnionej.

Wypełniony wniosek może zostać złożony osobiście, przesłany drogą elektroniczną archiwum@uck.gda.pl, faksem: (58) 349 21 95 lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku osobistego złożenia wniosku w Sekcji Dokumentacji, po weryfikacji danych na podstawie dokumentu ze zdjęciem, dokumentacja pacjenta może zostać wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, faksem lub za pośrednictwem poczty dokumentację należy odebrać osobiście, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

Kontakt w sprawie dostępu do dokumentacji medycznej: 

 • informacja telefoniczna : 58 349 24 94
 • kontakt mailowy: archiwum@uck.gda.pl
 • fax: 58 349 21 95

 Przyjmowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 w oddziałach Sekcji Dokumentacji mieszczących się w Gdańsku:

 • ul. Dębinki 7 , budynek nr 4 , tel. 58 349 24 94
 • ul. Smoluchowskiego 17 , III piętro, tel. 58 349 39 17
 • Al. Zwycięstwa 30, I piętro, pokój nr 105, tel. 58 347 27 12.


Formy udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • poprzez sporządzenie jej kopii, odpisów lub wyciągów,
 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. 

Osoba uprawniona/upoważniona do udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjent, którego ta dokumentacja medyczna dotyczy,
 • osoba upoważniona przez pacjenta do wglądu, odbioru jego dokumentacji medycznej,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  - rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
  - opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.).

 

Terminy realizacji wniosków:

 •  odbiór osobisty lub osoby upoważnionej – bez zbędnej zwłoki (dokumentacja odpłatna w godzinach 8:00-14.30, nieodpłatna 7:00-15:00)
 • wysyłka pocztą - bez zbędnej zwłoki (plus czas dostarczenia przesyłki)

Zasady płatności

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii, odpisów lub wyciągów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co kwartał przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej) - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
   

Płatność za udostępnienie dokumentacji medycznej przyjmowana jest do godz. 14.30.

W przypadku dokumentacji potrzebnej na komisję ZUS prosimy o  przedstawienie kserokopii wezwania z ZUS, wówczas dokumentacja zostanie wydana bezpłatnie.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu w siedzibie podmiotu jest bezpłatne, po uprzednim ustaleniu terminu z Sekcją Dokumentacji.

Okres przechowywania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu). Wyjątki dotyczą:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.  

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.