Nabór placówek POZ do współpracy przy programie KORDIAN - przedłużenie terminu

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do współpracy w ramach projektu

„Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego”

w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Celem naboru jest współpraca Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z minimum 40 placówkami POZ w zakresie realizacji projektu, którego działania stanowią element wdrożenia programu profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca, ukierunkowanego na wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w  wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Ogólnopolskim programie profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z  podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)” w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Oferty można składać do 4 września  2019 r. do godziny 12.00.

W przypadku niewyłonienia wystarczającej liczby ofert Zamawiający ogłosi informację o kolejnym konkursie i zamieści ją na stronie www.uck.pl

Ofertę w formie pisemnej należy składać w  siedzibie

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk,
Kancelaria pok.100  

w dni robocze w godz. 8:00-14:30.

Ofertę można dostarczyć przesyłką pocztową na adres zamawiającego wskazany w adres. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi być opatrzone danymi oferenta (nazwa i adres lub pieczęć firmowa oferenta) oraz zawierać oznaczenie: Oferta – Nabór placówek POZ do projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego.”

Pytania dotyczące składania ofert należy kierować na adres e-mail: kordian@uck.gda.pl lub pod numer telefonu 58 349-20-33.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.