Ogłoszenie

w sprawie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7

 

działając na podstawie przepisy o art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018.160 z późń. zm.), przepisów art. 140, art. 141, 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2018.1510 z późń. zm.), przepisów art. 4 i 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (tekst jedn. Dz. U. 2017.1371 z późń. zm.), przepisów par. 30 ust 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

ZAPRASZA

 

do uczestniczenia w konkursie ofert i składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie wykonania konsultacyjnych badań immunohematologicznych dotyczących serologii transfuzjologicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

 

1. Umowa na udzielanie w/w świadczeń zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.

2. Szczegółowe Warunki Konkursu oraz informacje o konkursie uzyskać można w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń Usług Medycznych UCK, budynek nr 9, I p., pok. 213; tel. (058) 349 21 98;  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30.

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „KONKURS Nr 1/S-SZUM/2018 - Oferta na udzielenie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wykonywania konsultacyjnych badań immunohematologicznych dotyczących serologii transfuzjologicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – nie otwierać przed 20 listopada 2018 roku godz. 12.30”,w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, budynek nr 9, pokój nr 100 – Kancelaria - parter w terminie do dnia 20 listopada 2018 roku do godz. 12.00.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 listopada 2018 roku o godz. 12.30, pokój 203, budynek nr 9, I piętro.

5. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

7. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Dodano: 08.11.2018

Wyniki konkursy znajdują się w "Plikach do pobrania".