Informacja o jednostce

W związku z  realizacją najnowocześniejszych budynków szpitalnych w Polsce Północnej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza pisemny konkurs ofert na najem powierzchni 14,46 m2 na usługi małej gastronomii położonej na poziomie 0 w  budynku  Centrum Medycyny Nieinwazyjnej przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

„Szczegółowe warunki konkursu ofert” udostępnia się w "Plikach do pobrania".

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela p. Alina Grzempska i inne upoważnione osoby pod nr tel. 58 349 29 66, ul. Dębinki 7 w Gdańsku, budynek nr 9, pokój nr 101 lub 103.

Oferty należy składać pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80- 952  Gdańsk, ul. Dębinki 7, w terminie do dnia 10.07.2018r. godz. 11.00 lub osobiście pod podanym adresem w budynku nr 9, pokój 101 lub 103.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zastrzega sobie prawo do:

  •  swobodnego wyboru oferty,
  • prowadzenia dalszych negocjacji z  wybranymi oferentami,
  • unieważnienia konkursu ofert w  całości lub w części bez podania przyczyny,
  •  zmiany lub odwołania ogłoszenia, a  także warunków konkursu.


Wyniki konkursu znajdują się w "Plikach do pobrania".